Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om en reform af valgbarhedsområdet

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Af regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” (november 2016), side 60, fremgår blandt andet følgende:


”Regeringen opretter ved sin tiltrædelse nogle råd og vil overveje, om der er grund-lag for at nedlægge andre råd og nævn eller sammenlægge nogle af de eksiste-rende institutioner.”


På den baggrund har regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre dags dato indgå-et aftale om at nedlægge Valgbarhedsnævnet og i stedet ved lov fastsætte generelle kriterier for, hvornår et medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd fortaber sin valgbarhed til de nævnte organer på grund af straf.

pdf (160 Kb)