Regeringens aftaler

Regeringen

I alt er der indgået 91 politiske aftaler fra SVM-regeringens tiltræden den 15. december 2022 og frem til den 20. april 2024. Heraf er 83 af regeringens aftaler indgået med partier fra begge sider af den politiske midte.

Se listen over regeringens aftaler nedenfor:

 • Aftale om inflationshjælp (med SF, DD, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023/24 og skoler med bekymrende kvalitet (med LA, K, RV og DF)
 • Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (med SF, RV og AL)
 • Aftale om støtteordning for mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer ramt af stigende energipriser (med SF, DD, RV, AL, NB og DF)
 • Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. i 2023 (med SF, DD, [LA], K, EL, RV, [AL], [NB] og DF)
 • Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Fornyet aftale om kriminalforsorgens økonomi fra 2022-2025 (med SF, K og DF)
 • Aftale om etablering af Ukrainefond i 2023 (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Tillægsaftale til Aftale om inflationshjælp 2023 – Fordeling af ramme til afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen (med SF, DD, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om serviceeftersyn og omlægning af indefrysningsordningen (med SF, DD, K, EL, RV og AL)
 • Ny aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler (med SF, EL, RV og AL)
 • Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om fastsættelse af energiafgrødegrænsen (med SF, LA, K, EL, RV og DF)
 • Aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om Finansloven for 2023 (med SF, LA, RV og DF)
 • Tillægsaftale om national strategi for bæredygtigt byggeri (med SF, K, EL, RV, AL og DF)
 • tillæg til den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (med SF, K, NB og DF)
 • Aftale om bygge- og boligpolitiske indsatser (med SF, DD, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om en styrket skattekontrol – etape 4 (med SF, DD, EL, RV og NB)
 • Tillægsaftale til Aftale om erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19 (med SF, LA og RV)
 • Mulighed for etablering af brintinfrastruktur. 1. delaftale: Ejerskab og drift af fremtidens danske, rørbundne brintinfrastruktur (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Ophævelse af den 5-årige tidsbegrænsning på nedfrysning af æg udtaget uden medicinsk behandling (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet (med SF, LA, K, RV og AL)
 • Danmarks Havplan (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Hårdere straf. Hurtigere konsekvens – Seks tiltag til at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet. (med SF, DD, LA, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Flerårsaftale om skattevæsenets økonomi 2023-2027 (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Medieaftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold (med SF, EL, RV og DF)
 • Aftale om forøgelse af den militære støtte under Ukrainefonden i 2023-2028 (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Aftale om indsatser for digital inklusion (med DD, LA, K, RV, AL og DF)
 • Aftale om rammerne for Reform af universitetsuddannelserne i Danmark (med SF, DD, LA og K)
 • Aftale om rammerne for den fremtidige indretning af postsektoren fra 1. januar 2024 (med LA, K, RV, AL og NB)
 • Aftale om dansk forsvar og sikkerhed fra og med 2024 til og med 2033 (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Aftale om styrket indsats mod sms-syn (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Forligstillæg om et kommissorium for et nyt kandidatudvalg (med SF, DD, LA og K)
 • Aftale om tillægskommissorium for task force Scandinavian Star (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Udmøntning af delelement i aftale om Gode rammevilkår for forsøgsmøller af 15. december 2021 – tilpasning af Høvsøre Testcenter (med SF, LA, K og RV)
 • Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om Ordblindepakke V (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Supplerende målrettet screening af områder for et tredje, nationalt testcenter for vindmøller mv. (med SF, LA, K, RV og DF)
 • Udvælgelse af bymidter og forsøg til forsøgsordning med frie bymidter (med SF, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om Nyt kontanthjælpssystem – flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst (med SF, K og RV)
 • Aftale om en ny arbejdspligt med klare krav til borgere i kontanthjælpssystemet som ikke opfylder optjeningsreglerne (med DD og DF)
 • Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp (med DD, LA og K)
 • Principaftale om brug af skærme i dagtilbud (med SF, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om anvendelse af midler fra Aftale om finansloven for 2022 til at styrke hjælpen til børn og unge, som er pårørende (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om bandepakke IV – Trygge nabolag i hele Danmark (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Aftale om øget tryghed om de nye erhvervsvurderinger (med LA, K og RV)
 • En forebyggelsesplan målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol (med SF, DD, K og AL)
 • Filmaftale for 2024-2027: En stærk filmnation (med SF, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2024/25 (med LA, K, RV og DF)
 • Aftale om styrket FGU som en hovedvej for de 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om domstolenes økonomi 2024-2027 (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • En bedre psykiatri – hurtigere behandling til børn og unge, bedre akut hjælp og større tryghed for medarbejderne (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om forøgelse af den militære støtte under Ukrainefonden i 2023 og 2025-2027 (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Aftale om finansloven for 2024 (med SF, DD, LA, K, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om et forbedret familieretligt system (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om demokratiske virksomheder (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. i 2024 (med SF, DD, [LA], K, EL, RV, AL, [NB] og DF)
 • Aftale om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og undersøgelse af visse konkrete sager (med SF)
 • Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 – Rammevilkår til fremme af VE-udbygningen på land (med SF, K, EL, RV og AL)
 • Aftale om reform af personskat (med DD, K, RV og NB)
 • Aftale om grøn luftfart i Danmark (med SF og EL)
 • Europapolitisk aftale (med SF, LA, K, RV og AL)
 • Aftale om lettere adgang til skoleskift under ophold på krisecentre (med LA, K, RV og DF)
 • Aftale om nedsættelse af et lovforberedende udvalg om ændring af offentlighedsloven (med DD, K og RV)
 • Første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033 (med SF, DD, LA, K, RV og DF)
 • Aftale om politisk håndtering af kompensation ved fremtidige epidemier (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om bedre og smidigere rammer for rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande (med SF, LA, K og RV)
 • Aftale om udvidelse og forenkling af ordningen om tilskud til tandpleje til visse patientgrupper (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til vores sundhedsvæsen og ældrepleje (med SF, DD, LA, K, RV, AL og DF)
 • Aftale om ophævelse af forbud mod partnerægdonation uden sundhedsfaglig begrundelse (med SF, DD, LA, EL, RV og AL)
 • Aftale om igangsættelse af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter til vindmøller på op til 450 meter (med SF, LA, K, RV og DF)
 • Aftale om børns ret til deres forældre ved surrogataftaler (med SF, DD, LA, K, RV og AL)
 • Aftale om langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsyningssektoren (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om nulemissionszoner (med SF, EL, RV og AL)
 • Aftale om dyrevelfærd 2024-2027 (med SF, LA, K, RV, AL og DF)
 • Aftale om styrkelse af tilsynet med efterretningstjenesterne (med SF, DD, LA, K, EL, RV og DF)
 • Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet (med SF, LA, K, RV og DF)
 • Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse (med LA, K, RV og DF)
 • Aftale om udmøntning af omstillingsstøtten fra Grøn skattereform for industri mv. (med SF, K og RV)
 • Aftale om enklere regler for lotterier og banko (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Økonomiske rammevilkår for brintinfrastruktur - 2. delaftale om rørbunden brintinfrastruktur (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om forbud mod udledning af scrubbervand (med SF, DD, LA, K, EL, RV og AL)
 • Forståelse om justeringer i sammensætningen af erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner på minkområdet (med SF, LA og RV)
 • Aftale om deludmøntning af Grøn Fond (med SF, K, EL og RV)
 • Aftale om en reform af ældreområdet (med SF, DD, LA, K og RV)
 • Aftale om at lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed (med DF)

 

[X] = Partiet indgår i dele af aftalen.

Listen omfatter som udgangspunkt aftaler mellem regeringen og partier i Folketinget, hvor der er offentliggjort en aftaletekst – herunder stemmeaftaler og aftaler, der udmønter og justerer eksisterende politiske forlig. Opgørelsen er baseret på ministeriernes indmelding af aftaler.

Listen er senest opdateret den 20. april 2024.