Nyhed

Bred politisk aftale: Målrettede opkøb skal nedbringe kvælstofudledning til Vejle Fjord og Limfjorden

Miljøministeriet

Partierne bag aftalen om en akutpakke til forbedring af vandmiljøet vil i år bruge 71 millioner kroner til at opkøbe anlæg og arealer, der reducerer mængden af kvælstof i Vejle Fjord og Limfjorden.

Det danske vandmiljø er flere steder kritisk udfordret af iltsvind, særligt som følge af udledninger af kvælstof. Der er brug for en hurtig og målrettet indsats for at forbedre situationen.

Derfor har regeringen og aftalepartierne bag Finansloven for 2024 afsat penge til at sætte skub i to større projekter ved den centrale del af Limfjorden og ved Vejle Fjord. Midlerne skal bruges til at fjerne forhindringer for, at store, sammenhængende områder kan omlægges fra landbrug til natur.

Miljøminister Magnus Heunicke siger:
Vores vandmiljø er hårdt presset, og vi skal have tempo på kvælstofreduktionerne. Aftalen her om udmøntning af akutpakke for vandmiljøet skal netop sætte tempoet op, og det er helt nødvendigt i vores fortsatte arbejde med at rette op på årtiers svigt af vandmiljøet. Vi har nu helt konkret afsat penge til at opkøbe fem dambrug ved Hjarbæk Fjord og forhindrer dermed, at 17-24 tons kvælstof ender i Limfjorden. Ved Vejle Fjord finansierer akutpakken at op imod 400 hektar jord kan tages ud af landbrugsdrift. Dermed forhindrer vi, at cirka 24 tons kvælstof ender i den hårdt pressede fjord. Store sammenhængende projekter som disse er nødvendige for at opnå afgørende reduktioner af kvælstof.

Opkøb af dambrug og jord til vådområder i Simested Ådal

De eksisterende kvælstofordninger forhindrer, at to igangværende kommunale projekter og ét statsligt vådområdeprojekt ved Simested Å kan gennemføres. Derfor afsætter partierne 32 millioner kroner fra akutpakken til blandt andet at opkøbe dambrug i området for at realisere et helhedsprojekt, der skal genskabe hele Simested Ådal fra udspring til udløb i Hjarbæk Fjord, inkl. sammenbinding af vådområder. Hjarbæk Fjord er i dag hårdt belastet af næringsstoffer. Fjorden løber ud i Limfjorden, som sidste sommer og efterår oplevede kraftigt iltsvind.

Opkøbene ved Hjarbæk fjord forventes i sig selv at fjerne 17-24 tons kvælstof årligt. Samtidig giver de mulighed for at realisere helhedsprojektet Simested Ådal, der forventes at bidrage med en samlet årlig reduktion på 43-50 tons kvælstof. Projektet bidrager også positivt til biodiversiteten og klimatilpasning.

Opkøb af jorder og ejendomme ved Vejle Fjord

Vejle Kommune vil tage to tredjedele af landbrugsarealerne i det mest kvælstofbelastende opland til Vejle Fjord ud af intensiv drift.

39 millioner kroner fra akutpakken skal gå til opkøb af højbundsjorder og eventuelle ejendomme i området, der i dag ikke kan opkøbes gennem eksisterende puljer. Udover at reducere kvælstofudledningen med cirka 24 tons om året til Vejle Fjord, vil opkøbene forventeligt betyde, at Vejle Kommune kan gå i gang med at anlægge et tilstødende klima-lavbundsprojekt i Ravninge, der har potentiale til at reducere udledningen af kvælstof til Vejle Fjord med knap 19 tons årligt, samt en CO2-udledning med forventeligt cirka 7.000 tons.

Opkøbene bliver en del af det 1200 hektar store helhedsprojekt ved Vork Naturland i Vejle, der vil have positive effekter for både vandmiljø, klima og biodiversitet.

Midler til kystvandråd

Regeringen og aftaleparterne bag Finansloven for 2024 har samtidigt afsat i alt 54 mio. kr. til kystvandråd, hvilket også inkluderer en pulje til forsøgsprojekter. Midler til kystvandråd vil bl.a. sikre, at de fire kystvandråd, der blev nedsat i 2023 i regi af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug 2021, får mulighed for at gennemføre en lokal forankret kvælstofindsats frem mod 2027.  

Der er endvidere med aftalen afsat midler til nye kystvandråd, som på samme vis som kystvandrådene nedsat i 2023, kan planlægge og implementere en lokal kvælstofindsats. Alle kystvandråd får desuden mulighed for at gennemføre forsøgsprojekter. Det kan bl.a. være forsøg med udplantning af træer langs vandløb, udlægning af intelligente randzoner langs vandløb, mere græs i sædskiftet, ålegræs el.lign.

Fødevareminister Jacob Jensen siger:
Jeg er meget glad for, at vi med akutpakken til forbedring af vandmiljøet sikrer, at den lokale kvælstofindsats gennem kystvandrådene kan fortsætte. Samtidig er der nu mulighed for, at flere kystvandråd kan komme i gang. Netop den lokale forankring og det lokale ejerskab er en vigtig forudsætning for at få håndteret de respektive kvælstofudfordringer i kystvandene.

Samlet aftale til 405 millioner kroner

Akutpakken til forbedring af vandmiljøet er på samlet 405 millioner kroner.

  • Udover de 71 millioner kroner til realisering af helhedsprojekter ved Vejle Fjord og Limfjorden i 2024, afsættes der 184,5 millioner kroner fra 2025-27 til opkøb af arealer og anlæg.

  • 34 mio. kr. afsættes til, at nye og eksisterende kystvandråd kan arbejde med lokal implementering af kvælstofreducerende projekter. Dertil kommer en pulje på 20 millioner kroner, som skal understøtte, at kystvandrådene kan gennemføre forsøgsprojekter af konkrete indsatser.

  • 80 millioner kroner er øremærket til at sætte skub i indsatserne for udtagningen af lavbundsjorder og de kollektive kvælstofvirkemidler, som f.eks. kvælstofvådområder og minivådområder. Midlerne er ligeligt fordelt mellem kommunernes faciliterende rolle og udtagningskonsulenter, og vil være en styrkelse af dette arbejde.

Læs mere i aftaleteksten her.

Aftaleparterne udtaler:

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre:

”Vi træder i karakter og iværksætter med akutpakken flere initiativer til forbedring af vandmiljøet. Kystvandrådene gør en flot indsats gennem godt bredt samarbejde, og kystvandrådene skal fortsat være en central del af at få iværksat gode lokale initiativer, der styrker og forbedrer vandmiljøet lokalt og kystnært. Det handler bl.a. om helhedsprojekter med flere formål, f.eks. udtagning af arealer, ålegræsprojekter og meget mere.”

Charlotte Bagge Hansen, miljøordfører for Moderaterne:

”Det danske vandmiljø og vores natur er dyrebart, derfor er det utroligt vigtigt, at vi beskytter det yderligere. Derfor har vi med aftalen om en akutpakke til vandmiljøet samlet set afsat 405 millioner kroner til en forbedring af vandmiljøet. Allerede i år bruger vi 71 millioner kroner på at opkøbe arealer og anlæg, så vi kan reducere kvælstof i både Vejle Fjord og Limfjorden. I Moderaterne er vi ekstremt glade for aftalen, så vi sikrer et sundere vandmiljø i fremtiden.”

Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet:

”Akutpakken kommer til at gøre en lokal forskel nogle af de steder, hvor iltsvindet er størst. Det gælder f.eks. ved Hjarbæk Fjord og Vejle Fjord, hvor vi med akutpakken sætter gang i vigtige lokale projekter.”

Carl Valentin, miljø- og landbrugsordfører for Socialistisk Folkeparti:

"Vores havmiljø lider voldsomt, og vi er i SF glade for, at vi med akutpakken her tager et lille skridt den rigtige vej med de midler, SF fik kæmpet igennem i finansloven. Hvis vi virkelig skal gøre en forskel, er det dog landbruget, der skal skrue drastisk ned for sin kvælstofforurening. Det håber jeg snart, regeringen indser."

Hans Kristian Skibby, miljøordfører for Danmarksdemokraterne:

”I Danmarksdemokraterne glæder vi os over en bred aftale, der sikrer bedre vandmiljø. Særligt er vi tilfredse med at sikre flere midler og vejledning til de lokale kystvandsråd, hvilket var et pejlemærke, vi gik til forhandlingerne med. Det gjorde vi, da vi mener, at man sikrer de bedste og mest holdbare forandringer ved at inddrage lokale aktører så vidt muligt.”

Katrine Robsøe, miljøordfører for Radikale Venstre:

“Vi har alle sammen set de skræmmende eksempler på iltsvind og manglende liv i vores fjorde og indre farvande. Jeg er glad for, at vi nu kan sikre en håndsrækning til de områder, som er hårdest belastet bl.a. omkring Vejle Fjord. Med denne akutpakke tager vi hul på den nødvendige og langsigtede indsats, vores natur og havmiljø har brug for. Men hvis vi skal være i stand til at give naturen videre i ordentlig stand til den næste generation, kræver det en helt anden tilgang til vores landbrug. Akutpakker kan ikke gøre det alene.”

Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti:

“Denne aftale er et lille skridt i den rigtige retning, men vejen til et sundt, levedygtigt havmiljø er stadig lang. Vi skal reducere landbrugets kvælstofudledninger mere, og derfor ser vi meget frem til genbesøget af landbrugsaftalen. Vi skylder kommende generationer at tage den krise, vores havmiljø er i, langt mere alvorligt.”

Sascha Faxe, miljøordfører for Alternativet:

”Iltsvindet i de danske farvande er alarmerende, og der er brug for en enorm indsats. Denne aftale er et lille skridt på vejen, og det er vigtigt, at vi har lavet en målrettet indsats, som kan begrænse noget af kvælstofudledningen og mindske skaden. Vi er bevidste om, at vi er langtfra i mål. Landbrugets massive udledninger af kvælstof skal reduceres yderligere, hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at forbedre tilstanden i vandmiljøet.”

Alexander Ryle, miljøordfører for Liberal Alliance:

“For Liberal Alliance har det været vigtigt at tilføre kommunerne flere ressourcer til myndighedsarbejdet, så vi øger tempoet på udtagning til lavbundsprojekter og kvælstof-vådområder. Samtidig har vi ønsket at videreføre kystvandrådene og sikre, at de får de samme muligheder som hidtil til at foreslå lokale indsatser. Derudover er vi glade for, at der oprettes en pulje til at gennemføre tiltag foreslået af de fire kystvandråd, der var nedsat i 2023. Vi løser ikke alle udfordringerne i vandmiljøet med denne aftale, men vi giver et solidt skub i den rigtige retning.”

Læs nyheden på Miljøministeriets hjemmeside