Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen indgår ambitiøse aftaler om reformer

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne blevet enige om en række ambitiøse reformer, der vil styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceevne og den grønne omstilling. Reformerne vil både give flere hænder på det danske arbejdsmarked, gøre danskerne dygtigere og Danmark grønnere. Der investeres desuden yderligere i uddannelse, grøn omstilling og forskning. Samlet set vil reformerne bidrage til strukturelle og grundlæggende forbedringer af det danske samfund.

Regeringen har sat en ambitiøs reformkurs, som bl.a. skal gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere. Nu er der enighed om aftaler, som ligger i forlængelse af regeringens udspil Danmark kan mere I. Reformerne vil være med til at understøtte et stærkt og robust arbejdsmarked, den danske model, innovative og stærke danske virksomheder og investeringer i fremtidens uddannelse og grøn omstilling.
Pakken indeholder en række reformer, som samlet set styrker den strukturelle beskæftigelse med ca. 12.000 personer og øger Danmarks BNP med 0,7 pct. i 2030 svarende til ca. 17,5 mia. kroner.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"I dag er vi blevet enige om en stærk og omfattende reformpakke, som vil gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere. Det er et stort og vigtigt skridt fremad på regeringens reformkurs. Med aftalen gør vi det danske arbejdsmarked endnu mere robust til gavn for danske lønmodtagere og virksomheder. Reformerne giver ikke bare flere hænder, de bliver også dygtigere, fordi vi bl.a. er enige om at investere i uddannelse. Kort sagt gør vi Danmark stærkere. Jeg vil gerne takke aftalepartierne for at tage et stort ansvar og gøre Danmark til et endnu mere grønt og velstående samfund."

Regeringen og aftalepartierne er enige om en ny reformpakke Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder. Med aftalen investeres der i dagpenge til dem, der kortvarigt er ledige, så de med et nyt tillæg kan få udbetalt op til 23.000 kr. i dagpenge om måneden. Samtidig skærpes dimittendreglerne, så satsen efter tre måneder nedsættes til 9.514 kr. pr. måned for ikke-forsørgere under 30 år og til 12.018 kr. pr. måned for ikke-forsørgere, der er fyldt 30 år (2022-niveau). Samtidig reduceres dimittenders ordinære dagpengeperiode fra to år til ét år.
Aftalen lemper også modregningsreglerne for pensionen, så det bliver mere attraktivt for seniorer at arbejde. Der er desuden enighed om at oprette nye klimaerhvervsskoler og investere i kvaliteten på uddannelserne. Og så skal den grønne omstilling understøttes via billigere grøn el.
Med aftalen nedsættes også en ekspertgruppe. Konkret skal ekspertgruppen pege på en model, hvor der saneres for mindst 3,5 mia. kroner i erhvervsstøtten. Saneringen skal finansiere en investering i uddannelse og grøn omstilling – herunder muligheden for at modtage 110 pct. af dagpengesatsen permanent på udvalgte erhvervsuddannelser, og der prioriteres et løft af velfærdsuddannelser.

Derudover gøres det forhøjede fradrag for virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling på 130 pct. permanent, og der afsættes 1,2 mia. kroner fra 2025 til en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag.

Herudover er regeringen enig med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om aftalen om Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft. Med aftalen indføres en ny midlertidig supplerende beløbsordning til imødekommelse af mangel på arbejdskraft i de nærmest kommende år. Ordningen etableres med en beløbsgrænse på 375.000 kroner i en afgrænset periode på to år. Det styrker muligheden for at tiltrække international arbejdskraft til Danmark i den aktuelle situation med mangel på arbejdskraft. Hertil kommer øvrige initiativer, der styrker den internationale rekruttering som f.eks. udvidelse af positivlisten, udvidelse af fast track-ordningen, rekrutteringscentre i udlandet og en øget indsats for at fastholde internationale dimittender mv.

Regeringen vil fremsætte lovforslag, som udmønter aftalen Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft.
Regeringen vil i forlængelse af disse aftaler fortsætte reformarbejdet, bl.a. med fokus på indførelses af en 37-timers arbejdspligt og vil drøfte videre forhandlinger herom med Folketingets partier.

Forside til Aftaletekst for en ny reformpakke for dansk økonomi 1
pdf (324 Kb)