Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Kasseeftersyn viser behov for at styrke Forsvarets fundament

Forsvarsministeriet

Regeringens kasseeftersyn er første skridt mod et Forsvar med et mere solidt fundament. Det skal medvirke til at vilkårene for soldater og ansatte forbedres og organisationen styrkes. De kommende år skal store investeringer i Forsvaret implementeres. Samtidig skal nye sikkerhedspolitiske opgaver og trusler håndteres.

Den foreløbige konklusion af kasseeftersynets del 1 er et milliardstort investeringsbehov, som skal dækkes ind i det kommende forsvarsforlig fra 2024 og frem.

Kasseeftersynet er iværksat på baggrund af Det Nationale Kompromis i marts 2022. I aftalen blev det besluttet at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2033 samt at afsætte 3,5 mia. kr. årligt i 2022 og 2023 i lyset af Ruslandskrisen.
”Med Det Nationale Kompromis tilfører et flertal af Folketingets partier et historisk højt beløb til Forsvaret. Selvom vi på mange måder har et forsvar, der løser opgaverne på et meget højt niveau, er der behov for at styrke fundamentet for soldaternes og de øvrige ansattes arbejde. Nye sikkerhedspolitiske udfordringer har gennem en årrække stillet større krav til det danske forsvar. Det har udfordret fundamentet for Forsvaret. Blandt andet derfor har vi igangsat et kasseeftersyn på Forsvarsministeriets område,” siger forsvarsminister Morten Bødskov.

Konkret peger første del af eftersynet på, at der over flere forligsperioder er opbygget væsentlige udfordringer på Forsvarsministeriets område. Udfordringerne fordeler sig inden for:

• Større nedslidning af materiel end forventet
• Udfordringer på IT-området med teknisk gæld og nye krav til digitalisering
• Efterslæb på Forsvarets ejendomsområde
• Udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personel
• Behov for styrket finansiel kontrol
• Flere forsinkede forligsinitiativer.

Resultaterne og de afledte økonomiske konsekvenser skal nu analyseres nærmere. Ligeledes skal håndteringen af forsinkede forligsprojekter bringes i orden.

”Den verden, vi kender, er under stor forandring, og Danmarks sikkerhed er udfordret på en række områder. Ruslands invasion af Ukraine er en åbenlys trussel mod fred og stabilitet i Europa. Det skal Danmark fortsat kunne bidrage til at håndtere. Samtidig er det tydeligt, at spændinger i Nordatlanten og Arktis vil betyde øget dansk tilstedeværelse. Det understreger alt sammen behovet for at styrke fundamentet under Forsvaret”, siger Morten Bødskov.

Regeringen nedsætter samtidig et ekspertudvalg, der har til formål at understøtte et veldrevet Forsvar i den kommende tiårige forligsperiode.

Historien om Forsvarets kasseeftersyn kan læses på Forsvarsministeriets hjemmeside.