Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danmark opruster i kampen imod digitale trusler

Både borgere, virksomheder og myndigheder skal styrkes endnu mere i kampen imod cyberangreb og digitale trusler med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Erhvervsministeriet
Se eller gense pressemødet

Fremover skal borgere, virksomheder og myndigheder beskyttes bedre imod it-kriminelle og fremmede stater, der forsøger at få adgang til og misbruge følsomme data. Derfor lancerer innovationsministeren, forsvarsministeren og erhvervsministeren i dag en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed:

"Truslen fra hackere og it-kriminelle imod borgere, virksomheder og myndigheder er rykket meget tæt på, og de digitale angreb bliver flere og stadig mere avancerede. Med denne strategi styrker vi vores evne til at forsvare samfundet imod cyberangreb", siger innovationsminister Sophie Løhde.

Strategien består af 25 konkrete initiativer, der skal styrke samfundets forsvar imod cyberangreb og it-kriminelle. Strategien bygger videre på Forsvarsforliget 2018-2023. I de kommende år vil regeringen investere 1,5 mia. kr. i Danmarks cyber- og informationssikkerhed.

 

Regeringens 25 initiativer

Regeringen sætter tre klare pejlemærker for udviklingen mod et stærkere og mere sikkert digitalt Danmark i de kommende fire år.

En tryg hverdag for borgere og virksomheder
Staten og samfundskritiske sektorer opruster teknisk i takt med det ændrede trusselsbillede for at være i stand til at beskytte væsentlige samfundsmæssige funktioner mod cyberangreb eller andre større informationssikkerhedshændelser.

Bedre kompetencer
Borgere, virksomheder og myndigheder har adgang til den nødvendige viden og har forudsætningerne for at håndtere de
stigende cyber- og informationssikkerhedsudfordringer.

Fælles indsats
Risikobaseret sikkerhedsledelse er en integreret del af styringen i staten og i samfundskritiske sektorer. Der er klarhed over roller og ansvar på cyber- og informationssikkerhedsområdet blandt myndigheder og virksomheder, der leverer samfundskritiske funktioner.

 • Etablering af nationalt cybersituationscenter

  Der oprettes et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter ved Center for Cybersikkerhed for at etablere et nationalt situationsbillede af den aktuelle sikkerhedstilstand for samfundskritiske digitale netværk.

  Situationscentret skal foretage teknisk monitorering af netværk, scanne efterretningskilder, medier og fora for oplysninger om nye trusler og igangværende potentielt alvorlige cyberangreb og samtidig fungere som nationalt kontaktpunkt i forhold til grænseoverskridende cybersikkerhedshændelser.

 • Minimumskrav til myndigheders arbejde med cyber- og informationssikkerhed

  Der skal sikres et tilstrækkeligt minimumsniveau for håndtering af cyber- og informationssikkerhed i statslige myndigheder. Alle statslige myndigheder skal følge principperne i informationssikkerhedsstandarden ISO27001 og foretage en vurdering af behovet for certificering.

  De myndigheder, der ikke er i mål med implementeringen, skal forelægge en handleplan for regeringen med henblik på at sikre fuld implementering af standarden.

  Myndighederne skal desuden tage aktivt og dokumenteret stilling til anvendelse af vejledninger om cyber- og informationssikkerhed, vurdere behovet for at implementere kendte og velafprøvede teknologier til beskyttelse mod ondsindede cyber- og informationssikkerhedshændelser samt følge kravene i Strategi for it-styring i staten.

 • Lovgivningsinitiativer på cyberområdet

  Den hastige udvikling i trusselsbilledet medfører behov for at tilpasse lovgivningen til både det aktuelle trusselsbillede og den teknologiske udvikling, så Center for Cybersikkerhed får bedre muligheder for at imødegå cyberangreb mod den kritiske infrastruktur.

  Forsvarsministeriet vil derfor fremsætte et forslag til ændret lovgivning på cyberområdet, som vil medføre en styrkelse af Center for Cybersikkerheds muligheder for at opdage og stoppe cyberangreb samt styrke centerets analytiske arbejde.

 • Overvågning af statens kritiske it-systemer

  Som følge af udviklingen i trusselsbilledet er der behov for at udbygge den proaktive overvågningsindsats for sikringen af statens kritiske it-systemer. Der etableres derfor et døgnbemandet overvågningscenter i Statens It.

  Initiativet vil give alle Statens Its kunder muligheden for døgnovervågning af systemer, der driftes i Statens It. Initiativet vil blive indfaset over tid med et fuldt funktionsdygtigt overvågningscenter i 2020.

  Myndigheder, hvis systemer ikke driftes i Statens It, skal sikre sig, at der er 24/7 driftsovervågning, hvis det ud fra en risikovurdering findes nødvendigt.

 • Fælles digital indgang til indberetninger

  Det skal være nemt og enkelt for virksomheder og myndigheder at indberette sikkerhedshændelser. Derfor etableres der én fælles digital løsning for indberetning af sikkerhedshændelser.

  Løsningen skal understøtte, at virksomhederne kun skal indberette hændelser én gang, ét sted og skal samtidig kunne levere handlingsorienteret information tilbage til indberetteren om forebyggelse og håndtering af hændelser.

  Løsningen placeres på Virk.dk, som allerede i dag er den digitale indgang for virksomheder og myndigheder i forhold til indberetninger til det offentlige.

 • Landsdækkende center for behandling af sager vedrørende it-relateret kriminalitet

  For at sikre en ensartet og styrket indsats imod it-relateret kriminalitet, etableres der i dansk politi et landsdækkende center for modtagelse og indledende håndtering af anmeldelser om it-relateret kriminalitet.

  Centeret vil bidrage til, at politiet i højere grad kan arbejde databaseret i bekæmpelsen og forebyggelsen af kriminalitet.

 • Styrket samarbejde om forebyggelse af og håndhævelse over for it-relateret kriminalitet

  It-relaterede angreb kan begås med en stor afstand mellem gerningsperson og offer og via tekniske løsninger, der kan udfordre sædvanlige og kendte metoder til bekæmpelse heraf. Det er derfor vigtigt, at de relevante myndigheder har de redskaber og kapaciteter, der skal til for effektivt at forhindre angreb i at opstå eller udvikle sig.

  Det eksisterende samarbejde mellem myndigheder med et tværgående ansvar på området skal løbende sikre det bedste grundlag for at kunne bekæmpe it-relaterede angreb. Med henblik på at sikre dette etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.

 • Øget sikring af identitetsbeviser

  Som samfund skal vi kunne have tillid til de identiteter og identitetsbeviser, som oprettes og udstedes af myndighederne. Det gælder både for fysiske og digitale identitetsbeviser som fx pas, kørekort og NemID.

  Der igangsættes derfor en indsats for at sikre sammenhæng mellem registrering af en fysisk identitet og udstedelse af en digital identitet samt sikre sammenhæng på tværs af forskellige systemer i den offentlige sektor.

 • Styrket prioritering af national itinfrastruktur

  Der skal udarbejdes en fyldestgørende oversigt over myndigheder og virksomheder med digital infrastruktur, der er væsentlige for samfundskritiske funktioner. Der gennemføres en beskrivelse af, hvilke centrale virksomheder og myndigheder og eventuelt tjenester, der har en særlig betydning for arbejdet med cyberog informationssikkerheden i Danmark.

  Beskrivelsen vil sammenholdt med en trusselvurdering danne grundlag for en styrket prioritering af Center for Cybersikkerheds monitorering og sektoransvarlige myndigheder og virksomheders imødegåelse af cyberangreb, samt for det løbende arbejde med cyber- og informationssikkerhed i bred forstand.

 • Sikker kommunikation i staten

  Der er behov for bredere adgang til sikkert at kommunikere mellem myndigheder.

  Der etableres derfor bedre mulighed for, at statslige myndigheder kan anvende netværk med et højt sikkerhedsniveau til at kommunikere med hinanden, ligesom en løsning til sikker mobiltelefonkommunikation udbredes.

 • Digital dømmekraft og kompetencer via uddannelsessystemet

  Der igangsættes en samlet indsats i hele uddannelseskæden med fokus på at øge opmærksomheden om sikkerhedsudfordringer for børn, unge og undervisere.

  Der udarbejdes bl.a. efter- og videreuddannelsesforløb, undervisningsmateriale samt kampagner om cyber- og informationssikkerhed rettet mod både undervisere, elever og studerende.

 • Informationsportal

  Der etableres en informationsportal, der bl.a. skal indeholde lettilgængelig og handlingsanvisende information og konkrete værktøjer til borgere, virksomheder og myndigheder vedr. informationssikkerhed og databeskyttelse samt information om, hvordan gældende lovgivning efterleves.

  Indholdet på portalen skal være dynamisk, aktuelt og løbende opdateret med den nyeste viden.

 • Forskning i ny teknologi

  Regeringen vil prioritere flere midler til teknologisk forskning, herunder midler til FORSK2025-temaet “Nye teknologiske muligheder” til udmøntning i Danmarks Innovationsfond.

  Forskningsindsatsen skal bl.a. fokusere på at skabe viden omkring nye modeller og værktøjer til at vurdere trusler, viden til at styrke infrastrukturen imod angreb samt viden, der kan medvirke til at forbedre myndigheder og virksomheders evner til at identificere angribere.

 • Erhvervspartnerskab for øget it-sikkerhed i dansk erhvervsliv

  Regeringen ønsker at styrke it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv og bidrage til, at det bliver en dansk styrkeposition.

  For at sikre dette er det nødvendigt, at der løftes i flok på tværs af den offentlige og private sektor, ligesom der er behov for en tæt dialog og vidensudveksling mellem de aktører, der på forskellig vis kan understøtte virksomhedernes arbejde med it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering.

  Regeringen vil derfor tage initiativ til at etablere et offentlig-privat samarbejde i form af et erhvervspartnerskab for øget it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering. Samtidig videreføres Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed og får en rolle som advisory board for Erhvervspartnerskabet.

 • Partnerskab om kompetenceudvikling og opbygning af sikkerhedskultur i staten

  Kompetencer relateret til cyber- og informationssikkerhed vil blive stadig mere efterspurgt – både blandt specialister og generalister. Regeringen inviterer derfor alle relevante parter til at medvirke i et partnerskab om kompetenceopbygning på området. Derudover iværksættes en række tiltag for kompetenceudvikling af statsligt ansatte.

  De ansatte skal have forudsætningerne for at fortsætte udviklingen og digitaliseringen af den statslige sektor med det nødvendige sikkerhedsniveau.

 • Styrket oplysningsindsats til borgere og virksomheder

  Der er behov for at styrke oplysningsindsatsen rettet mod borgere og virksomheder for at styrke sikker adfærd på nettet og skabe løbende opmærksomhed på området.

  Der skal gennemføres landsdækkende oplysningsindsatser suppleret af målrettede indsatser mod grupper af borgere og virksomheder, der er særligt udfordrede på den digitale kommunikation, og lokale indsatser rettet mod fx virksomheder eller særlige medarbejdergrupper i den offentlige sektor.

  Private og offentlige parter inviteres til at deltage som bidragsydere og partnere til indsatserne.

 • Sektorvise delstrategier og decentrale cybersikkerhedsenheder

  For at opbygge stærkere decentral kapabilitet på cyber- og informationssikkerhedsområdet, oprettes der for hver af de samfundskritiske sektorer en sektorenhed, der kan bidrage til gennemførelsen af sektorvise trusselsvurderinger, overvågning, beredskabsøvelser, sikkerhedsopbygning, vidensdeling, vejledning mv.

  Endvidere skal der i 2018 for hver af de samfundskritiske sektorer udarbejdes en sektorspecifik strategi i forlængelse af den nationale strategi.

  • Initiativ 3.1a: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren
  • Initiativ 3.1b: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for sundhedssektoren
  • Initiativ 3.1c: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for transportsektoren
  • Initiativ 3.1d: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for telesektoren
  • Initiativ 3.1e: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for finanssektoren
  • Initiativ 3.1f: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for søfartssektoren
 • Tværgående indsats for at understøtte samfundskritiske sektorers cyberog informationssikkerhed

  Der etableres en tværministeriel taskforce bestående af eksperter fra Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Politiets Efterretningstjeneste, som i en overgangsfase, gennem rådgivning og fælles tiltag, skal bistå de samfundskritiske sektorer med udformning af sektorstrategierne, bistå i etableringen af de decentrale cybersikkerhedsenheder og erfaringsudveksling samt udarbejde vejledninger for sektorernes arbejde med etablering af beredskabsplaner på informationssikkerhedsområdet.

 • Styr på leverandører af outsourcet it

  For at øge it-sikkerheden og forsyningssikkerheden for myndighedernes samfundskritiske it-systemer indføres der skærpede krav til alle offentlige myndigheder om brug af tilstrækkelige sikkerheds- og styringsbestemmelser i fremtidige kontrakter for samfundskritiske it-systemer samt til myndighedernes styring af disse.

 • Styrket national koordinering

  Den strategiske koordinering på cyberog informationssikkerhedsområdet skal styrkes. Derfor oprettes “Den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed”.

  Styregruppen får til ansvar at følge op på udmøntningen af strategien for cyber- og informationssikkerhed, iværksætte supplerede initiativer og analyser og løbende drøfte den nationale policy på cyber- og informationssikkerhedsområdet.

  Dialogforum for informationssikkerhed omlægges til et advisory board med eksperter på området, som skal levere input til implementeringen og opfølgningen på cyberstrategien og dens initiativer.

 • Styrket internationalt engagement

  Regeringen vil styrke Danmarks internationale engagement ved at udstationere to cyber-attachéer på EU-repræsentationen i Bruxelles med henblik på at styrke Danmarks tværgående interessevaretagelse.

  Samtidig styrker regeringen tech-ambassadørens setup i Silicon Valley med en rådgiver dedikeret til cyber- og informationssikkerhed og styrker cyberdiplomatiet med en international cyberkoordinator i Udenrigsministeriet.

  Danmark vil desuden deltage i ”NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence” i Tallinn og i ”European Centre of Excellence for countering hybrid threats” i Helsinki.

  Herudover øges indsatsen indenfor eksportkontrol med cyberovervågningsudstyr med henblik på at sætte danske virksomheder i stand til at navigere indenfor dette, samtidig med at dansk udviklet teknologi ikke bruges imod nationen af ondsindede aktører.

 • Tilstandsmåling af cyber- og informationssikkerhed

  Der er behov for jævnligt at foretage en national analyse af cyber- og informationssikkerhedssituationen med henblik på at vurdere, om de iværksatte tiltag har den ønskede effekt og imødegår udviklingen i trusselsbilledet.

  Analysen skal anlægge såvel et bredt som et dybdegående blik på cyber- og informationssikkerheden i Danmark, herunder trusler, risici, beskyttelsesniveau, iværksatte foranstaltninger, organisering, sammenhænge mellem sektorer mv.

 • Overblik over beskyttelsesværdig information

  Med henblik på at beskytte informationer af betydning for den nationale sikkerhed og styrke arbejdet med vurdering af informationssikkerhedsrisici iværksættes en indsats, der har til formål at skabe det fornødne overblik over beskyttelsesværdig information.

  Overblikket skal anvendes til at fastlægge konkrete klassifikations- og sikkerhedsniveauer, såvel myndighedsspecifikt som i forhold til den overordnede samfundsmæssige betydning af informationer.

 • Informationssikkerhedsarkitektur

  Med henblik på at støtte myndighederne i at udvikle it-løsninger, der øger myndighedernes evne til at sikre fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af systemer og -tjenester, udarbejdes en fællesoffentlig arkitektur for informationssikkerhed bestående af principper, standarder, fælleskomponenter og vejledninger.

 • National og international indsats for dataetik og persondatabeskyttelse

  Regeringen vil styrke den dataetiske indsats både nationalt, i forhold til håndteringen af data i danske virksomheder, og internationalt.

  På nationalt niveau udarbejdes virksomhedsrettet informations- og vejledningsmateriale om reglerne for bl.a. ansvar, ejerskab og rettigheder ved anvendelse af data. Der er endvidere nedsat en ekspertgruppe med repræsentanter fra erhvervslivet, som skal udarbejde anbefalinger for dataetik.

  Regeringen vil desuden lancere en særskilt strategi om beskyttelse af danskernes personoplysninger. På internationalt niveau vil regeringen udpege dataetik og databeskyttelse som fokusområder for Danmarks tech-ambassadør i Silicon Valley, som led i en styrket dialog med de store, multinationale teknologivirksomheder.

Med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed styrker regeringen og forligspartierne bag forsvarsforliget den samlede indsats med at beskytte Danmark imod trusler udefra.

Nye enheder skal sikre sårbare sektorer bedre

Seks sektorer er særligt sårbare, hvis cyberangreb rammer. Det drejer sig om energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren. Ved et cyberangreb imod fx et elværk risikerer store dele af landet at gå i stå. Det vil have konsekvenser for store dele af vores samfund.

"Den digitale trussel imod vores samfund er fortsat høj. Vi skal beskytte det danske samfund imod den slags angreb, der i værste fald kan koste liv, og som vil være utrolig dyrt for Danmark. Derfor stiller vi nu endnu større krav til disse sektorers arbejde med at undgå alvorlige cyberangreb", siger Sophie Løhde.

Kapaciteten til at modstå digitale trusler i disse såkaldte samfundskritiske sektorer skal styrkes. I 2017 blev en række lande ramt af voldsomme cyberangreb, der blandt andet ramte dele af det britiske sundhedssystem.

 

pdf (1,58 Mb)

Strategien stiller krav om, at hver sektor skal udarbejde en delstrategi for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed inden udgangen af 2018. Hver sektor skal desuden oprette en dedikeret cybersikkerhedsenhed.

Truslen imod Danmark skal minimeres

Samtidig får Danmark et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter i Center for Cybersikkerhed. Centret skal stå for øget monitorering af vitale it-systemer og Danmarks vigtigste digitale netværk med henblik på at varsle myndigheder og virksomheder om aktuelle og potentielle trusler.

"Cyberangreb fra både gemene kriminelle og lande som Rusland er en af vor tids største trusler. Derfor styrker vi nu den tværgående indsats og binder en række tiltag sammen. Denne strategi er en naturlig forlængelse af forsvarsforliget, hvor vi også prioriterer cyberområdet højt, og de mange midler fra forliget kommer hele samfundet til gavn. Især styrker vi Center for Cybersikkerheds mulighed for at opdage og stoppe skadelige cyberangreb rettet imod myndigheder og virksomheder i Danmark", siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Samarbejde mellem det private og det offentlige øger sikkerheden

Digitaliseringen af dansk erhvervsliv er generelt høj. Derfor er det også afgørende, at danske virksomheder har et højt niveau af it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering.

"Den digitale omstilling kan være nøglen til at øge produktiviteten og væksten og dermed fundamentet for vores fælles velstand i fremtiden. Derfor skal vores virksomheders digitale fremtid være tryg og bedre sikret imod hackere og andre cyberkriminelle. Der iværksættes en række initiativer, som skal skabe en bedre it-sikkerhed i virksomhederne, så vi alle kan være trygge og have tillid til de digitale systemer og håndteringen af data", siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.