Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Forsvarsforlig 2018

Læs om den seksårige aftale for Forsvaret, som Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om.

Det nye forsvarsforlig 2018-2023 er en substantiel investering i Forsvaret som et stærkt værn om Danmark. Partierne er enige om at løfte bevillingen med 800 mio. kr. i 2018 stigende til 4,8 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til en forøgelse af Forsvarets årlige bevilling med mere end 20 %, ligesom materielinvesteringerne øges betydeligt.

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det statslige redningsberedskab.

Partierne er enige om et seksårigt rammeforlig, som udstikker den overordnede retning for Forsvarets og Redningsberedskabets udvikling.

Forsvarsudspil grafik

Trusselsbilledet i dag er mere alvorligt end på noget andet tidspunkt siden Murens fald. Trusler kan opstå overalt i verden, både langt fra Danmark og tæt på i vores nærområde. Forsvaret skal værne om det danske riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens, integritet og sikkerhed. Et robust dansk forsvar og beredskab er forudsætningen for et trygt samfund.

Med den nye seksårige aftale om Forsvaret fra 2018-2023 er partierne enige om at give Forsvaret et substantielt løft, der stiger til 4,8 mia. kr. årligt i 2023. Forsvaret vil ved udgangen af forligsperioden have flere operative enheder og soldater end i dag samt en mindre ledelsestung struktur. Samtidig styrker vi også det statslige redningsberedskab med flere folk og mere materiel, ligesom vi styrker cyber-området markant. Det substantielle løft styrker især Forsvaret på følgende områder:

Danmarks bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar styrkes med investeringen i nye kapaciteter, fx en brigade, luftforsvarsmissiler til fregatterne, 50 % forøgelse af specialoperationsstyrkepatruljer samt kapacitet til at gennemføre anti-ubådsbekæmpelse. Forsvaret skal have en styrke og en robusthed, der sammen med NATO afskrækker andre lande fra at angribe vores allierede og os selv. Med den nye aftale vil Danmarks bidrag til verdens stærkeste forsvarsalliance styrkes væsentligt.

Forsvarets evne til internationale operationer og stabiliseringsindsatser styrkes ved, at reserven til internationale operationer styrkes, så den ved forligets udgang er 750 mio. kr. årligt svarende til en stigning på 50 pct. i forhold til i dag. Freds- og stabiliseringsfonden styrkes, så den ved forligets udgang er 150 mio. kr. årligt svarende til en stigning på mere end 75 pct. i forhold til i dag. Forsvaret får øget robusthed og fleksibilitet, da brigadens elementer kan udsendes særskilt til internationale operationer, der oprettes en let infanteribataljon, der kan bruges nationalt og internationalt, og der investeres i ekstra besætninger til Forsvarets transportfly.

Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed styrkes bl.a. via en øget støtte til politiet med bevogtning og med soldater på højt beredskab, som kan støtte fx i tilfælde af terrorangreb. Værnepligt og mobiliseringsevnen styrkes, så Forsvaret i højere grad kan mobilisere soldater i tilfælde af krise eller krig i Danmark. Der opstilles et mobiliseringskompagni i hver af brigadens kampgrupper. I forligsperioden øges antallet af værnepligtige med 500. Flere vil have længere værnepligt end i dag, og værnepligten målrettes nationale udfordringer. Derudover styrkes rekrutteringsindsatsen for at sikre flest mulige frivillige værnepligtige. Samtidig styrkes det statslige beredskab med både ekstra værnepligtige og materiel. Det stærke engagement i Arktis fortsættes og styrkes med forliget med en række nye initiativer som fx en ny civil beredskabsuddannelse i Grønland, værnepligtsafprøvning i Grønland og lokalansættelser ved Arktisk Kommando.

Beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb styrkes væsentligt i den kommende forligsperiode. Sensornetværk udbygges, der etableres et cybersituationscenter og Center for Cybersikkerheds analytiske og forebyggende kompetencer styrkes. Der afsættes en pulje på 500 mio. kr. til håndtering af fremtidens cyberudfordringer og samtidig styrkes og fokuseres forskningen og uddannelsesindsatsen, så Danmark er på forkant med de nyeste udviklinger i de kommende år.

Indsatsen overfor veteraner styrkes med forliget, med bl.a. styrket udvælgelse af soldater, forskning og bedre muligheder for erstatning.

 

Hvad betyder forliget for tjenestesteder og regioner i Danmark?

Kortene her under viser betydningen af forsvarsforliget.

Det siger forsvarsministeren og forligspartierne om aftalen:

”Aftalen understreger vores vilje og evne til at fastholde et trygt og sikkert Danmark og vores position som kerneland i NATO. Styrkelsen af Forsvaret er ganske enkelt nødvendigt i lyset af den forværrede sikkerhedspolitiske situation. Den aftale, som vi i dag har indgået, udstikker den strategiske retning for Forsvaret. Ved udgangen af forligsperioden står vi med et styrket dansk forsvar – med flere soldater og mere materiel – og hvor også beredskabet styrkes”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

"Socialdemokratiet har lagt stor vægt på at beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb skulle styrkes. Vi er derfor meget tilfredse med det betydelige fokus, der med afsættelsen af samlet 1,4 mia. kr. er på cyberområdet i det nye forsvarsforlig. Specielt er vi glade for, at vi afsætter 500 mio. kr. i reserve, da det vil gøre Danmark mere robust til at klare fremtidens udfordringer på cyberområdet. Når det gælder cybertrusler så går udviklingen meget hurtigt. Derfor er det vigtig med en øremærket pulje, så vi også er rustede til at håndtere fremtidens cyberudfordringer”, siger forsvarsordfører for Socialdemokratiet, Henrik Dam Kristensen 

”I Dansk Folkeparti glæder vi os over et styrket forsvar med mere fokus på Danmark og det danske nærområde. Vi er især glade for, at værnepligten er styrket med et større antal værnepligtige og længere værnepligtstid for mange af soldaterne. Værnepligtsuddannelsen får nu større betydning og man vil som noget nyt bruge værnepligtige i mobiliserings- enheder i den nye brigade. Det er et stort skridt i den rigtige retning”, siger forsvarsordfører for Dansk Folkeparti”, Marie Krarup 

”Det er i betydeligt omfang lykkedes at dreje regeringens udspil i retning af de områder, der virkelig betyder noget for dansk sikkerhed: Forebyggende og stabiliserende indsatser ude i verden, cybersikkerhed og beredskab herhjemme, Arktis og forskning. På den baggrund er Radikale Venstre godt tilfreds med forliget”, siger forsvarsordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard 

”LA har haft en ambition om at øge frivilligheden i det danske forsvar og beredskab. Jeg er derfor glad for, at frivillighed i højere grad nu bliver et bærende element i forsvarets fremtidige rekruttering til den nye og mere tidssvarende værnepligtsuddannelse. Derudover har vi med forsvarsforliget lavet en fornuftig og vigtig plan for Danmarks fremtidige forsvar bl.a. med fokus på øget internationalt engagement, hvor Danmark som et NATO kerneland, fortsat kan yde en stærk indsats i den internationale kamp mod terror”, siger forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach

”Vi konservative har kæmpet hårdt for et løft i årevis, og nu kommer det. Det er vel nok det største løft af noget område indenfor det offentlige i denne regeringsperiode og første gang i årtier, at forsvarsbudgettet stiger. Det er vi som forsvarsparti glade for”, siger forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti, Rasmus Jarlov 

”Venstre glæder sig over en aftale, der gavner Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet, og som tager højde for de udfordringer, Danmark står over for”, siger forsvarsordfører for Venstre, Peter Juel Jensen

Danske soldater i øvelse.  Helikopter.
Billedet stammer fra Brave Lion øvelsen i Oksbøl 2017. Helikoptere kastede flyveblade, indsatte finskytter og trænede evakuering af sårede soldater. Foto: Rune Dyrholm, november 2017.

Fotografiet i toppen af denne side er taget af  Simon Johnsen Elbeck. Det viser soldater fra Den Kongelige Livgarde som deltager i en af de største, europæiske øvelser i 2017 - Allied Spirit. I de sydtyske skove ved Hohenfels skulle de blandt andet træne i at samarbejde med amerikanske og britiske soldater. Billederne er taget 17-18/11 2017.