Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bred enighed om fremtiden for Danmarks radioaktive affald

Det radioaktive affald skal fortsat oplagres på Risø indtil senest 2073. Faciliteterne på Risø skal opgraderes, og der vil fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Risø set fra luften. Foto: Lars Laursen/Ritzau Scanpix

ATOMAFFALD RISØ.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten er enige om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

Regeringen har fremsat et forslag til folketingsbeslutning, der indebærer en opgradering af Dansk Dekommissionerings lagerfaciliteter på Risø. Opgraderingen vil sørge for, at oplagringen af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold og tager hensyn til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med, at anlæggene på Risø afvikles.

Samtidig vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald, eller at deltage i en international deponeringsløsning for radioaktivt affald.

Slutdepot i 500 meters dybde
Forudsat at der ikke kan findes en international løsning, skal der på langt sigt etableres et dybt geologisk slutdepot i ned til 500 meters dybde på dansk grund som kan tages i brug senest i 2073. Konceptet vil blive tilpasset i lyset af eventuelle teknologiske fremskridt. Inden da gennemføres en grundig proces med blandt andet undersøgelser af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde, og nøje analyser af en række kriterier af både geologisk, fysisk og socioøkonomisk karakter. Under hele forløbet vil der blive lagt stor vægt på at inddrage relevante interessenter og kommuner. Det er en løsning, som store kernekraftnationer som Sverige, Finland og Frankrig arbejder på. Et dansk slutdepot af den type vil kunne bygge på erfaringerne fra de lande. 

"Jeg er glad for, at der er bred, politisk enighed om, at vi skal bruge den fornødne tid, så vi kan få den mest sikre løsning på lang sigt. Denne sag kalder på saglighed, omhu og grundighed, og det har drøftelserne båret præg af. Nu kan vi komme i gang med at opgradere faciliteterne på Risø, så sikkerheden omkring det radioaktive affald er i orden, mens der bliver foretaget yderligere undersøgelser i årene fremover", siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Langsigtet løsning for radioaktivt affald

 • På kort sigt

  - Der skal ske en opgradering af lagerfaciliteterne på Dansk Dekommissionering med det formål fortsat at kunne oplagre det radioaktive affald under betryggende forhold i relation til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med afviklingen af anlæggene på Risø.

  - Samtidig skal der tages beslutning om Dansk Dekommissionerings formål og opgaver i relation til den langsigtede løsning, hvilket vil kræve en udvidelse af Dansk Dekommissionerings hjemmelsgrundlag til også at omfatte bidrag til processen frem mod en langsigtet løsning.

  - Ved at påbegynde opgaven nu, vil man kunne udnytte den viden og kompetence, som Dansk Dekommissionering har oparbejdet på området siden sin oprettelse i 2003 og dermed undgå et tab af viden ved yderligere udskydelse af en langsigtet løsning.

 • På mellemlangt sigt

  - Der skal gennemføres undersøgelser af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde med henblik på at identificere potentielle lokaliteter til et dybt geologisk slutdepot.

  - Herefter skal den egentlige lokalisering finde sted ud fra nøje analyse. Der vil indgå en række kriterier af både geologisk, fysisk og socioøkonomisk karakter ud fra vægtning af sikkerhed som væsentligste komponent i den endelige lokalisering. Som led i lokaliseringsprocessen vil der tidligt i forløbet blive etableret en grundig dialog med interessenter i de berørte kommuner om forudsætninger og vilkår for en beslutning om lokalisering. Så der kan gennemføres en proces, der tager størst mulig hensyn til lokale forhold.

  - Frem mod en realisering af en langsigtet løsning vil der ske den lovpligtige inddragelse og høring af offentligheden på forskellige stadier af processen. Derudover vil interessentinddragelsen omfatte videreførelse og tilpasning af et kontaktforum i sagen i takt med udviklingen i arbejdet, herunder som dialogforum og kommunikationsressource på den endelige lokalitet for et slutdepot. Drift af en kommunikationsplatform med adgang til alt relevant materiale i sagen og med en kontaktpersonfunktion vil ligeledes indgå i planen for interessentinddragelse.

  - Parallelt hermed vil regeringen fortsat sondere mulighederne for en international løsning for så vidt angår deponering af det særlige affald i udlandet, enten ved eksport af affaldet gennem en bilateral aftale, eller gennem deltagelse i en international deponeringsløsning for langlivet radioaktivt affald. Hvis en international løsning for det særlige affald ikke kan realiseres senest på tidspunktet for
  beslutning om projektering af et dybt geologisk slutdepot i Danmark, skal den videre planlægning inkludere deponering af det særlige affald på dansk grund.

  - I sammenhæng med Dansk Dekommissionerings engagement i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde vil en eventuel udvikling af fremtidige teknologiske alternativer til geologisk deponering blive fulgt nøje med henblik på eventuel tilpasning af det danske koncept for langsigtet løsning.

 • På lang sigt

  - Forudsat at der ikke kan findes en international løsning, skal der etableres et dybt geologisk slutdepot på dansk grund til ibrugtagning senest i 2073. Konceptet vil blive tilpasset i lyset af eventuelle teknologiske fremskridt. Regeringen foreslår, at der planlægges et dybt geologisk depot i ned til 500 meters dybde, som er en løsning, der kendes fra Sverige, Finland og Frankrig, hvor anlæg er under forberedelse. Et dansk slutdepot af denne type vil kunne drage nytte af erfaringerne fra disse lande og vil imødekomme ønsker til sikkerhed og udførelse fra en lang række interessenter i Danmark og udlandet.

  - Når relevante lokaliteter for geologiske undersøgelser ned til 500 meters dybde er blevet identificeret, vil der blive etableret en grundig dialog med de berørte kommuner. Dialogen vil give kommuner mulighed for at indmelde interesse og ønsker. Dialogen vil angå forudsætninger og vilkår for beslutning om lokalisering med henblik på at gennemføre en proces under størst mulig hensyntagen til lokale forhold og kommunernes interesser.

  - Som led i dialogen vil der blive gennemført en proces, hvor kommuner med relevante undersøgelseslokaliteter vil få mulighed for at tilkendegive interesse i at indgå i et partnerskab om undersøgelse af tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske forhold i forbindelse med lokalisering af et slutdepot.

Gennemførelsen af en langsigtet løsning skal skabe klarhed om håndteringen af det radioaktive affald i Danmark i fremtiden.

En langsigtet løsning skal samtidig give sikkerhed for, at affaldet bliver behandlet i overensstemmelse med internationale forpligtelser, som Danmark har tilsluttet sig vedrørende radioaktivt affald.

Særligt Rådets Direktiv 2011/70/EURATOM af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (affaldsdirektivet) samt Det Internationale Atomenergiagenturs Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management af 1997, som Danmark tilsluttede sig i 1999 (affaldskonventionen).