Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Investorfradrag skal hjælpe iværksættere

Små og mellemstore unoterede virksomheder have lettere adgang til risikovillig kapital.

Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Skatteministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Aftaleparterne er enige om, at der er behov for at styrke iværksætterkulturen i Danmark. Samtidig skal små og mellemstore unoterede virksomheder have lettere adgang til risikovillig kapital.

Derfor indføres et investorfradrag for personer, der investerer i visse små og mellemstore unoterede virksomheder (iværksættervirksomheder). Da investorfradraget lemper beskatningen af de midler, der investeres, bliver det mere attraktivt at investere i de pågældende iværksættervirksomheder, der samtidig får lettere ved at tiltrække kapital.

Investorfradraget giver personer (uafhængige investorer), der direkte investerer i de omfatte-de virksomheder, mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i 2019-2022. Fra 2023 og frem kan halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. fradra-ges. Fradraget udformes, så det får en skatteværdi på 30 pct.
Endvidere gives et fradrag for personer, der igennem en særlig type iværksætterfonde, inve-sterer i unoterede små og mellemstore virksomheder.

Fradraget bliver på halvdelen af inve-steringer op til 125.000 kr. fra 2019 til 2022 og fra 2023 og frem bliver fradraget på halvdelen af investeringer op til 250.000 kr.

I forbindelse med det lovforberedende arbejde skal der udarbejdes en række værnsregler, der skal sikre, at ordningen anvendes efter hensigten, og at utilsigtede muligheder for skatte-tænkning i videst muligt omfang begrænses. Da ordningen indebærer statsstøtte, skal den udformes i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Ordningen forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2019.

Ordningen skønnes at medføre et årligt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 110 mio. kr. i 2019, ca. 100 mio. kr. årligt 2020-2022 og ca. 200 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Aftaleparterne er enige om at følge udviklingen i anvendelsen af ordningen, herunder om der er behov for