Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Aftale om Finansloven for 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om Finansloven for 2018.

Regeringen og Dansk Folkeparti har fredag den 8. december indgået en aftale om Finansloven for 2018.

Hovedpunkter i aftalen:

 • Et markant løft af danskernes velfærd: I alt er der afsat ca. 4,7 mia. kr. til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21. På sundhedsområdet bliver der afsat ca. 2,0 mia. kr. til bl.a. frit valg ift. genoptræning, og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.
 • En værdig ældrepleje: 2,7 mia. kr. til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg så ældre bl.a. selv kan vælge madordning og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.
 • Øget tryghed: Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.
 • Reetablering af rytterisektion i dansk politi.
 • Bedre infrastruktur: Udvidet motorvej over Vestfyn, hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje, lavere takster over Storebæltsbroen.
 • Styrket grænsekontrol.
 • Skatten på fri telefon fjernes.
 • Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 mio. kr.
 • En permanent Boligjob-ordning.
 • Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.

 

LÆS OGSÅ: Sådan så Finanslovsaftalen ud sidste år

Overblik: Alle punkterne i Finansloven

 • Bedre sundhed
  • Akutlægehelikopter - Kort responstid i hele Danmark
  • Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Trygge rammer for børn med livstruende sygdom
  • Strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet
  • Styrket indsats mod antibiotikaresistens
  • Ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet
  • Videreførelse af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen
  • Frit valg for genoptræning
  • Data og digitalisering på sundheds- og ældreområdet
  • Styrket forskning i immunterapi
  • Styrket forskning i alternativ behandling
  • Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine
  • Bedre muligheder for at opkræve betaling fra tredjelandsborgere
  • Fællesregionalt center for akut videotolkning
  • Sundhedspulje
 • Styrket ældrepleje
  • Bedre vilkår for ældre
  • Bedre indsats mod sygefravær
  • Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen
  • Aflastning af pårørende
  • En værdig død
  • Forsøgsordning på ældreområdet
 • Udlændinge
  • Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser
  • Skærpet indsats mod svig
  • Fokus på tilbagevenden til hjemlandet
  • Bedre og mere effektiv udsendelse
  • Udvisning af kriminelle udlændinge
  • Styrket nærråde indsats
  • Lufthavnstilsyn
 • Tryghed og sikkerhed
  • Styrkelse af politiet
  • Strafskærpelser for grov vold mv.
  • Styrkelse af PETs rådgivningsindsats
  • Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol
  • Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse
  • Styrket grænsekontrol
  • Øget indsats mod bandekriminalitet
  • Karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle
  • Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder
  • National strategi for cyber- og informationssikkerhed
  • Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet
  • Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af truede arter
 • Skatteinitiativer
  • Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes
  • Skatten på fri telefon fjernes
  • En permanent BoligJobordning
 • Infrastruktur
  • Udvidelse af motorvej på Vestfyn og takstnedsættelse på Storebælt
  • VVM-undersøgelse af E45
  • Hastighedsopgraderinger til 90 km/t og 130 km/t
  • Pulje til støjbekæmpelse
  • Investeringer i jernbanen
  • Fremskudt havn ved Tårs
  • Udvidelse af Søby Havn
  • Pulje til mindre initiativer på transportområdet
 • Et bedre skattevæsen
  • Styrkelse af skattevæsenet
  • Kontrol og vejledning
 • Fair og lige konkurrence på arbejdsmarkedet
  • Videreførsel af den fælles myndighedsindsats
  • Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT
  • Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet
  • Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser
  • Systematisk videnopsamling
  • EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet
 • Trepartsaftale om voksen- efter og videreuddannelse
  • Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet
 • Styrkelse af danske kulturarv
  • Styrkelse af dansk kulturarv
  • Vikingeskibsmuseum
 • Uddannelse
  • Styrkede erhvervsuddannelser
  • Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar
  • Fremrykning af FGU-ydelse til produktionsskoleelever
 • Grønland og Færøerne
  • Konkrete initiativer vedr. Grønland og Færøerne
 • Øvrige initiativer
  • Grøn naturpulje
  • Kystbeskyttelse
  • Dyrevelfærdspulje til foreninger
  • Dyrenes vagtcentral
  • Økologisk landbrug
  • Retsområdet i Grønland
  • Sorgorlov
  • Lokale initiativer
  • Øvrige initiativer
 • Finansiering

  Finansloven for 2018 er fuldt finansieret inden for ansvarlige økonomiske rammer.

  Med Aftale om finansloven for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at gennemføre de budgetforbedringer, der er indbudgetteret på regeringens forslag til finanslov for 2018.

  Reserve til JobReform fase II

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at anvende 0,2 mia. kr. i 2020 og 0,3 mia. kr. i 2021 af reserve til JobReform fase II til finansiering af finansloven for 2018.

  Regeringsreserve

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at anvende 0,3 mia. kr. i 2018 og 2019 og 0,6 mia. kr. i 2020 og 0,5 mia. kr. i 2021 af regeringsreserven til finansiering af finansloven for 2018.

  Justering af budgetforbedringer

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at justere følgende budgetforbedringer: Døvefilm Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at videreføre tilskuddet til Døvefilm uændret. Det indebærer merudgifter på 7,1 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021 og frem.

  Delvis refusion af købsmoms til almennyttige foreninger

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at fastholde ordningen om delvis refusion af købsmoms for almennyttige foreninger. Det indebærer merudgifter på 97 mio. kr. årligt i 2018-2021.

  Forbrugerrådet - Tænk

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om ikke at nedsætte tilskuddet til Forbrugerrådet – Tænk. Det indebærer merudgifter på 5 mio. kr. årligt i perioden 2018 og frem.

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Vi har lavet en rigtig god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som vil give danskerne en mere tryg hverdag. Vi løfter vores sundhedssektor med 2 mia. kr. og ældrepleje med 2,7 mia. kr. i 2018-21 for at sikre en bedre og mere værdig behandling. Og vi øger antallet af betjente for at bekæmpe kriminalitet og terror konsekvent og effektivt. Desuden investerer vi flere penge i en bedre infrastruktur for at få Danmark til at hænge bedre sammen.”