Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Værdig ældrepleje

Finansministeriet
Mad
Foto: Scanpix

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsatte med Aftale om finansloven for 2016 i alt 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementering af en værdighedspolitik i kommunerne.

Med Aftale om finansloven for 2017 tilfører regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti yderligere 2 mia. kr. i 2017-2020 til at understøtte en værdig ældrepleje.

Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre
Ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal fortsat opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre de ting, der giver livskvalitet for dem.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte i alt 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til.

Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen.

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det kan være aktiviteter på og uden for plejehjemmet, og det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at alle beboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx med demens.

Samtidig vil kommunerne skulle tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.

Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

Bedre ældremad
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det er afgørende at vores ældre borgere får en sund og nærende kost, og at der skabes de bedst mulige rammer for måltidet – både for borgere på plejehjem og for ældre i eget hjem.

Pulje til bedre mad
Med henblik på at understøtte det gode måltid er der enighed om at afsætte 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.

Puljen kan anvendes til at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem.

De lokale køkkener understøtter, at borgerne kan inddrages i madlavningen, ligesom køkkener bidrager til, at maden bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af mad forud for måltidet, og så madlavningen er en del af hverdagen på plejehjemmet.

Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt, med mindre der er tale om køkkener på fællesarealer i fx leve-bo miljøer. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører huslejestigninger for beboerne.

Herudover kan puljen anvendes til forsøg med nye, innovative tilgange til levering og anretning af mad, så der skabes mere appetitvækkende måltider for borgere, der modtager mad i eget hjem.

Af den samlede pulje på 450 mio. kr. reserveres 425 mio. kr. til projekter målrettet etablering og genetablering af køkkener, og der reserveres 25 mio. kr. målrettet forsøg med styrket madkvalitet til ældre i eget hjem.

Opfølgning på værdighedsmilliard
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at følge op på den værdighedsmilliard, der blev afsat i forbindelse med finanslovaftalen for 2016 med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje.

Kommunerne skal for hvert år frem mod 2019 redegøre for, hvordan midlerne fra værdighedsmilliarden udmøntes.

Redegørelsen skal vise, hvordan den forudsatte udmøntning understøtter kommunens værdighedspolitik i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

Kommunerne skal følge op på anvendelsen af midlerne ved for 2016, 2017, 2018 og 2019 at indsende revisorpåtegnede regnskaber til Sundheds- og Ældreministeriet.

Aftaleparterne er enige om, at der i foråret 2017 gennemføres en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 og kommunernes forventede anvendelse i 2017.

Aftaleparterne gør endelig status for værdighedsmilliarden i foråret 2019.

Krav til kørekort til ældre
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at drøfte reglerne for krav om gyldighedstid og helbredsscreening i forbindelse med kørekort til ældre.

Aftaleparterne er således enige om, at reglerne for kørekort til ældre skal ændres, og at aldersgrænsen for kørekorts gyldighed forhøjes.

Aftaleparterne er endvidere enige i, at der bør ske en skærpelse af lægernes fokus på, hvornår borgerne af helbredsmæssige årsager ikke må køre bil mv.