Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Styrket sundhed og Kræftplan IV

Finansministeriet
Patient
Foto: Colourbox

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at løfte indsatsen mod kræft markant. Kræftområdet tilføres i alt 2,2 mia. kr. i 2017-2020.

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en ny Kræftplan IV, der sikrer et markant løft af kræftbehandlingen i Danmark. Kræftplanen skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter og sikre, at man som kræftpatient oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker.

Der afsættes i alt godt 1,1 mia. kr. i 2017-2020 til øget kapacitet til diagnostik og behandling og en række tiltag til styrket behandlingskvalitet, patientinddragelse og forebyggelse.

Prioriteringen kommer ud over tiltag på kræftområdet i Aftale om satspuljen for 2017-2020 for i alt 331 mio. kr. samt tidligere prioriterede løft til kræftudredningen på 680 mio. kr. for 2017-2020.

Øget kapacitet til diagnostik og behandling
Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 980 mio. kr. i 2017-2020 til øget kapacitet på kræftområdet. Heraf afsættes 500 mio. kr. i 2017-2020 til indkøb af nyt apparatur til at diagnosticere og behandle borgere med kræft.

De resterende 480 mio. kr. afsættes til øget behandlingskapacitet på kræftområdet. Prioriteringen skal bl.a. understøtte, at der også fremadrettet er personale nok samt understøtte forskning og udvikling på sygehusene.

Tiltag til styrket behandlingskvalitet, patientinddragelse og forebyggelse
Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 160 mio. kr. i 2017-2020 til en række tiltag til styrket behandling og patientinddragelse, herunder:

· 22 mio. kr. til udvikling og udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer med fokus på kræftpatienter.

· 40 mio. kr. til udbredelse af behandling i hjemmet og andre innovative behandlingsformer, der tager højde for patienternes ønsker og behov.

· 3 mio. kr. til udvikling af mere individuelle pakkeforløb for kræft.

· 65 mio. kr. til tiltag, der sikrer en høj og ensartet kvalitet i behandlingen, herunder en systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien.

· 30 mio. kr. til udvikling af nye og målrettede behandlingsformer via et nyt center for kræftbehandling, forskning og udvikling og 1-2 centre for eksperimentel kræftkirurgi.

Med midlerne ønsker aftaleparterne at understøtte etableringen af et forpligtende, landsdækkende samarbejde om forskning og udvikling i bl.a. immunterapi og andre lovende behandlingsområder.

Centeret drives i et samarbejde mellem bl.a. regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse og forankres i et centralt placeret sekretariat.

Desuden er der med Aftale om satspuljen for 2017-2020 afsat 331 mio. kr. til tiltag på kræftområdet. Det gælder bl.a. midler til forebyggelse, rehabilitering og den palliative indsats i forhold til kræftpatienter.

Løftet af indsatsen mod kræft med Aftale om finansloven for 2017 kommer ud over de bevillinger til sundhedsområdet, som er aftalt med regionerne i økonomiaftalen for 2017.

Styrket fokus på patienters rettigheder og faglig udvikling
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om en række tiltag på sundhedsområdet, der styrker patienternes rettigheder og understøtter den faglige udvikling af sundhedsområdet.

Der afsættes i alt 177 mio. kr. i 2017-2020, heraf:

· 100 mio. kr. til det fortsatte arbejde med udviklingen af personlig medicin.

· 32 mio. kr. til en genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen.

· 7 mio. kr. til styrkede rettigheder til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet. De styrkede rettigheder vedrører psykologhjælp og godtgørelse.

· 38 mio. kr. til udvikling og opdatering af nationale kliniske retningslinjer.

Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt, at kræftpatienter oplyses om deres rettigheder og muligheder, fx i forbindelse med behandlingsrelaterede tandskader.

Sundhedsstyrelsen vil i 2017 sammen med de relevante aktører opdatere de faglige vejledninger i fornødent omfang, så det sikres, at informationen i forhold til tandregler kommer ud til den enkelte patient.

Fokus på patientovergang mellem sygehus og hjemkommune
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti konstaterer, at der er indgået aftale mellem regeringen og KL om en styrkelse af kommunernes incitament til at levere en god forebyggelsesindsats for bl.a. de ældre borgere, så de fx undgår unødvendige sygehusindlæggelser.

Aftaleparterne finder i forlængelse heraf, at det er væsentligt, at der hos kommuner og regioner er fokus på patientovergangen mellem sygehus og hjemkommune, så patienterne oplever en god overgang mellem behandling på sygehuset og genoptræningen i hjemkommunen.

Aftaleparterne er enige om at følge udviklingen af de nye supersygehuse, herunder antallet af sengepladser. Regeringen giver aftaleparterne en status ved udgangen af første kvartal 2017 om udviklingen i antal sengepladser i forhold til det oprindeligt forudsatte.

Øget indsats for genoptræning af hjerneskadede
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede.

Puljen skal understøtte et løft af kvaliteten af genoptræningsforløb for hjerneskadede.

Midlerne udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som forventes afsluttet medio 2017.