Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Økonomiaftale med kommunerne

Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017 prioriterer kernevelfærd.

Finansministeriet
Aarhus Rådhus
Foto: Colourbox

Regeringen indgik 10. juni 2016 en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.

Aftalen prioriterer kernevelfærd. Det såkaldte omprioriteringsbidrag erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Samtidig skal regelforenkling og afbureaukratisering gøre kommunernes arbejde nemmere.

Trods pres på den offentlige økonomi har regeringen 10. juni 2016 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2017 med KL, der prioriterer kernevelfærden.

Kommunerne får med aftalen tilbageført 2,2 mia. kr. af det såkaldte omprioriteringsbidrag til områder inden for borgernær service - bl.a. børn, ældre og folkeskolen. De resterende midler fra omprioriteringsbidraget i 2017 vil blive prioriteret til kernevelfærd i kommunerne i forbindelse med finansloven for 2017.

Fra 2018 er det slut med omprioriteringsbidraget. I stedet indføres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Målet er at frigøre en mia. kr. årligt – heraf en halv mia., der kan prioriteres bredt i den offentlige sektor.

”Vi har forhandlet inden for en stram økonomisk ramme, og jeg er derfor glad for, at vi sammen med kommunerne har indgået en aftale, som både er økonomisk ansvarlig og prioriterer kernevelfærden,” siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.  


Bedre rammer og regelforenkling

Med kommuneaftalen får kommunerne bedre rammer for at levere en effektiv kommunal opgaveløsning via afbureaukratisering og bedre styringsmuligheder.
Aftalen lægger op til ambitiøse regelforenklingstiltag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet samt almenboligområdet.


Folkeskole og inklusion
Regeringen og kommunerne er samtidig enige om opbakning til folkeskolereformen samt at afskaffe målsætningen om inklusion af 96 procent af alle børn i folkeskolen.
I stedet skal der tages udgangspunkt i hvert enkelt barn.


Flygtningesituationen
De mange nytilkomne flygtninge medfører et pres på den kommunale service på bl.a. dagtilbud, skole og sundhed, såvel som de mange nye flygtninge også presser de statslige budgetter. Tilbageførslen af omprioriteringsbidraget skal bl.a. ses i lyset af flygtningetilstrømningen.

I marts aftalte regeringen og KL mere end 50 konkrete initiativer - bl.a. styrkede muligheder for kommunal boligplacering, bedre rammer for den kommunale integrationsindsats og en styrket beskæftigelsesindsats samt en kontant belønning på 25.000 kr. til kommuner for hver ekstra flygtning, der kommer i ordinært arbejde i 2016 og 2017.

Regeringen og KL følger udviklingen tæt og drøfter status på situationen i starten af 2017 og i forbindelse med økonomiaftalen for 2018.

”Vi søsætter nu et helt nyt program for effektivisering og modernisering. Jeg er glad for, at vi nu kan arbejde sammen om den dagsorden. Det er langt mere konstruktivt end, at vi bliver ved med at diskutere, om vi skal have omprioriteringsbidrag eller ej," siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann.