Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre

Erhvervsministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Aftale om yderligere testpladser til vindmøller ved Østerild og Høvsøre
pdf (379 Kb)

Her kan du downloade aftalen om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Aftalen blev indgået den 15. marts 2017. Aftalepartier: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Radikale Venstre har tilsluttet sig aftalen.

 

Aftaleparterne er enige om følgende:

1. Etablering af nye testpladser til prototypevindmøller ved de eksisterende testcentre:

Der gennemføres VVM-undersøgelse, habitatkonsekvensvurdering og anlægslovgivning med henblik på at etablere i alt 4 nye testpladser til prototypevindmøller, idet der ved Østerild sigtes mod at etablere to nye møller syd for det eksisterende testcenter, og der ved Høvsøre sigtes mod at etablere en ny mølle nord for og en ny mølle syd for det eksisterende testcenter. Ved Høvsøre sigtes endvidere mod at åbne mulighed for at ændre arbejdsarealet omkring de eksisterende møller, ændre målemaster til bardunerede master og for at opstille teknikskure.

2. Forøgelse af den maksimale møllehøjde

Den maksimale møllehøjde hæves i Østerild fra 250 meter til op til 330 meter og i Høvsøre fra 165 meter til op til 200 meter, i det omfang dette er muligt samtidig med, at støj- og afstandskrav til eksisterende beboelse overholdes.

3. Opkøb/ekspropriation af boliger

I forbindelse med etableringen af de nye testpladser vil den maksimale møllehøjde på den sydligste mølle ved Østerild midlertidigt blive reduceret til ca. 237 meter, ligesom den sydligste og nordligste mølle ved Høvsøre reduceres midlertidigt til henholdsvis 190 m og 165 m, med henblik på at nedbringe behovet for ekspropriation af boliger, idet de præcise højder afgøres i forlængelse af VVM-undersøgelsen. Tilsvarende fastholdes det uændret, at den nordligste eksisterende mølle ved Østerild er reduceret til 210 meter. Disse møller kan således alene nå fuld højde, såfremt dette kan ske uden yderligere ekspropriation.

4. Skovrydning og erstatningsskov ved Østerild

Det er foreløbigt vurderet, at der er behov for at fælde omkring 63 ha skov ved Østerild. Der lægges vægt på, at der ikke ryddes mere skov end nødvendigt, og at der i forbindelse med skovrydning sker etablering af erstatningsskov efter skovlovens regler. Der skal således etableres erstatningsskov i forholdet 1:1,5, så der i alt skal rejses omkring 95 ha erstatningsskov.

5. Lysmarkering af vindmøller

Lysmarkeringen af vindmøllerne ved Østerild er afgørende for sikkerheden for den civile luftfart og for Forsvarets operationer, men kan være til gene for testcenterets naboer, særligt om natten. DTU Vindenergi og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har været i dialog omkring en løsningsmodel, der muliggør forsøg med radarstyring af hindringsbelysningen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på den baggrund den 25. januar 2017 fremsendt en dispensation til DTU Vindenergi, til ibrugtagen af radarstyring af hindringsbelysningen på Vindmølletestcenter Østerild, således, at højintensitetsbelysningen alene tændes, når der kommer fly i området. Dispensationen tillader radarstyring af højintensitetsbelysningen under visse betingelser i natperioden, herunder at der opsættes fast lavintensitetsbelysning. Dagsbelysningen ændres ikke. DTU Vindenergi oplyser, at man forventer at den nye teknologi kan implementeres i løbet af foråret 2017.

6. Tilbud til borgere udenfor støjzonen til sikring mod økonomiske tab og mulighed for naboer for at sælge deres ejendom

De borgere i området, som bor udenfor 44 dB-støjzonen, og hvor der derfor ikke er krav om at boligerne opkøbes eller eksproprieres, er omfattet af VE-lovens værditabsordning. VE-lovens værditabsordning sikrer, at ejere af fast ejendom, der lider et værditab som følge af opstilling af vindmøllerne, kan få dækket tabet, når det er over 1 pct. af ejendommes værdi.

7. Samarbejde med Lemvig og Thisted kommuner om formidlingsaktiviteter mv.

DTU Vindenergi har tilkendegivet villighed til at indgå i et tæt samarbejde med de to kommuner om fremtidens formidlings- og udstillingsaktiviteter. De endelige rammer for aktiviteterne fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af anlægsloven.

8. Støj fra vindmøller

Der er i regi af aftalen om nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild fra 2010 igangsat en række undersøgelser om støj fra vindmøller. Når resultatet af undersøgelserne foreligger eller senest ultimo oktober 2017 mødes forligskredsen m.h.p. at påbegynde forhandlingerne om de nødvendige ændringer af vindmøllebekendtgørelsen. I anlægslovgivningen, der fremsættes i Folketinget i foråret 2018, vil vilkårene for naboerne til de nye møller følge den ændrede vindmøllebekendtgørelse.

9. Finansiering og ejerskab

Det er en forudsætning for etableringen af de yderligere testpladser, at udvidelsen af testcentrene brugerfinansieres. Der lægges i den forbindelse op til, at DTU Vindenergi som udgangspunkt får tilbudt de nye testpladser med henblik på udlejning efter nærmere fastsatte vilkår. Udlejningen af de nye møllepladser vil ske på kontrakter, der kan have en varighed på op til 30 år afhængig af erhvervets efterspørgsel.