Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemøde

Pressemøde: Ny styrelse og teststrategi

Regeringen
Pressemøde i Spejlsalen tirsdag den 12. maj kl. 10.00 om COVID-19 i Danmark

Erfaringerne med håndtering af COVID-19 i Danmark viser, at der er behov for en konsistent og tværgående koordination og understøttelse af myndighedernes indsatser, f.eks. når det handler om at sikre forsyning af samfundskritisk infrastruktur.

Udmøntningen af den offensive teststrategi, smitteopsporingsindsatsen og bedre muligheder for selvisolation forudsætter en massiv understøttelse i forhold til bl.a. logistik, forsyningssikkerhed og praktisk drift.

Der er samtidig behov for, at sundhedsmyndighederne i en sådan situation kan fokusere på de sundhedsfaglige kerneopgaver.

Med henblik på mere varigt at styrke den samlede myndighedsindsats etableres derfor en ny styrelse, som bl.a. får følgende opgaver:

 • Sikre forsyning og tilstrækkelige lagre af værnemidler mv. samt tilgængelighed af tests og isolationsfaciliteter
 • Skabe overblik over vitale lagre på tværs af den offentlige sektor
 • Koordination af samarbejde vedrørende test og værnemidler på tværs af myndigheder, herunder kommuner og regioner, og med private aktører
 • Relevante informationsaktiviteter
 • Internationalt samarbejde om forsyning af værnemidler, testning mv.

Den nye styrelse vil udgøre en videreudvikling og massiv oprustning af arbejdet med central koordinering i forhold til anskaffelse og fordeling af værnemidler samt tilvejebringelse af testkapacitet og understøttelse af testning i samfundssporet (Testcenter Danmark), som hidtil er blevet varetaget i regi af National Operativ Stab (NOST) under Rigspolitiets ledelse. Styrelsen vil organisatorisk blive placeret under Justitsministeriet.

Der vil i den kommende tid blive arbejdet videre på at formalisere organiseringen og strukturen for den nye styrelse med henblik på, at styrelsen er klar til august. 

Teststrategi

 • Teststrategi i flere faser
  • Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en samlet teststrategi, der dækker det kommende kvartal af genåbningen.
  • En markant øget testning bredt i befolkningen i kombination med selvisolation af smittede samt effektiv smitteopsporing skal understøtte en kontrolleret og gradvis genoptagelse af aktiviteter i samfundet, herunder med den størst mulige beskyttelse af sårbare grupper.
  • Regeringen vil senere fremlægge en teststrategi for efteråret.
 • Teststrategi for det kommende kvartal
  • Med teststrategien anlægges en mere offensiv tilgang med bredere testning af både symptomatiske og asymptomatiske personer.
  • Den danske testkapacitet er nu oprustet betydeligt og udbygges yderligere i de kommende uger. Regionerne har aktuelt kapacitet til ca. 10.000 test pr. dag og søges udvidet yderligere.
  • Som et supplement er der iværksat yderligere en testindsats – det såkaldte TestCenter Danmark, hvor der er kapacitet til ca. 10.000 test pr. dag.
  • Arbejdet med at udbygge testkapaciteten vil fortsætte – dog under hensyntagen til fortsatte udfordringer med opbygning af testkapacitet (indkøb, tilstrækkeligt personale m.v.)
  • Testning af symptomatiske personer og ansatte og patienter på sygehusene sker i regionerne (sundhedssporet) og test af en række grupper af asymptomatiske personer sker i udgangspunktet i TestCenter Danmark (samfundssporet).
  • Målgrupper for test samt omfanget og tilgangen til test vil ændre sig løbende, så det danske test set-up følger epidemiens udvikling
 • Udmøntning af teststrategi
  • Når en borger er smittet med COVID-19 skal der hurtigt og effektivt iværksættes smitteforebyggende tiltag såsom selvisolation og identifikation af kontakter. Den kommende smittesporings-app vil indgå denne indsats
  • Der arbejdes desuden på at oprette frivillige isolationsfaciliteter, som kan tilbydes borgere, der har vanskeligt ved at opretholde velfungerende selvisolation.
  • Den styrkede testkapacitet anvendes derudover bl.a. til en repræsentativ stikprøve af befolkningen med henblik på at styrke overvågningen af smittespredningen yderligere.
  • Afpasset efter udnyttelsen af testkapaciteten vil yderligere grupper kunne komme i betragtning til test, herunder bl.a. vandrende arbejdstagere – i første omgang sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark.

Selvisolation

 • Bedre muligheder for selvisolation

  En vigtig del af genåbningen af Danmark at smittede har mulighed for at selvisolere sig.
  Hovedelementerne i tilbud om frivillig selvisolation er:

  • Oprettelsen af frivillige isolationsfaciliteter skal medvirke til at hindre smittespredning og beskytte særlige risikogrupper som fx borgere med kronisk sygdom.
  • Tilbuddet er målrettet personer, der ikke har mulighed for at isolere sig i egen bolig.
  • Eksempelvis smittede personer i familier, der bor tæt og ikke kan reservere et værelse i husstanden til den smittede person. Det kan også dreje sig om borgere med konstateret smitte, som deler hustand med en person i risikogruppen.
  • Der er talt om et frivilligt tilbud til borgere, der er smittet med COVID-19.
  • Regeringen vil snarest muligt fremsætte lovforslag, der gør det muligt at give kommunerne ansvaret for at stille isolationsfaciliteter til rådighed i forbindelse med COVID-19 epidemien.
  • Isolationsfaciliteterne forventes bl.a. oprettet i form af leje af hoteller, feriecentre eller lignende kommercielle overnatningsfaciliteter.
  • Det bliver kommunerne der i samråd med borgerens læge visiterer til isolationsfaciliteterne. Tilbuddet er kun for personer, der er selvhjulpne.

Smitteopsporing

 • Smitteopsporing

  Genåbningen af Danmark hviler på fem elementer, hvoraf et element er en offensiv teststrategi, der indebærer test i et sundheds- og et samfundsspor, isolation af smittede og smitteopsporing:

  • Smitteopsporing handler om at identificere de personer, der har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv med COVID-19, og som derfor er i risiko for selv at være blevet smittet med COVID-19.
  • De nære kontakter vil i hovedreglen være dem, den smittede bor sammen med, enkelte kolleger på arbejdspladsen og evt. venner og familie.
  • Dele af den myndighedsfælles hotline omdannes til at være ”smitteopsporings-enhed” – der i samarbejde med smittede skal kontaktopspore de personer, som den smittede har været tæt på.
  • En person, der er smittet med COVID-19, vil få vejledning om forholdsregler som følge af den positive test af sin læge. I den forbindelse vil den smittede også få tilbud om hjælp til smitteopsporing fra hotline.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed står for bl.a. oplæring af hotline-medarbejderne og er sundhedsfaglig back-up.
  • Den kommende app til smitteopsporing vil på sigt kunne supplere opsporingen i hotline.
  • Alle nære kontakter tilbydes to test på hhv. 4. dagen og 6. dagen efter vedkommende har været udsat for smitte.
  • Alle nære kontakt opfordres til selvisolation, indtil testresultatet af den første test foreligger
  • Test foregår i regi af Testcenter Danmark, med mindre den tætte kontakt arbejder i sundhedsvæsnet. I så fald testes i sundhedssporet.
  • Smitteopsporing igangsættes i uge 20.

Testcenter

 • Testcenter Danmark

  Testcenter Danmark udgør teststrategiens samfundsspor. Testcenter Danmark er etableret i samarbejde mellem regeringen og regionerne med støtte fra Novo Nordisk Fonden og medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

  • Testcenter Danmark består pt af 16 testtelte.
  • Teltene ligger i følgende byer: Aarhus, Næstved, Odense, Aalborg, København, Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Bornholm, Ballerup, Hillerød og Hvidovre.
  • Testcenter Danmark har aktuelt kapacitet til at foretage 10.000 PCR-test (for virus) og 5.000 antistoftest om dagen på landsplan.
  • Teltene kan udbygges med mobile løsninger.
  • Analyse af gennemførte test i Testcenter Danmark foregår på Statens Serum Institut
  • Målgrupper i Testcenter Danmark:
  • Borgere, som har været i tæt kontakt med personer, der er smittet.
  • Sundheds- og plejepersonale med daglig kontakt til risikogrupper
  • Et repræsentativt udsnit af befolkningen m.h.p. smitteovervågning.
  • Pårørende til sårbare
  • Henvisning sker via egen læge eller arbejdsgiver. Målgruppen kan udvides efter behov.
  • Stikprøvetest og overvågning af smitte
  • Statens Serum Institut gennemfører løbende test for både virus og antistof af et repræsentativt udsnit af befolkningen (køn, alder og geografi). 
  • Borgerne vil blive indkaldt med jævne mellemrum henover epidemiperioden, hvilket vil give mulighed for at få dynamisk viden om smittetrykket i befolkningen.