Videregående uddannelser

Studerende i forelæsningssal
Foto: : Mira Bergem

Gode uddannelser med kvalitet, udsyn og perspektiv giver hver enkelt større frihed og bedre muligheder for at skabe et godt liv. Gode uddannelser og stærke forskningsmiljøer er afgørende for vækst og udvikling i hele samfundet.

Unge skal have en uddannelse, som udfordrer dem, og som hjælper dem til at finde et godt job. Vores klogeste hoveder skal rustes til at spille lige op med de fremmeste hjerner fra andre lande. Det er nødvendigt, hvis vi fortsat vil være blandt de mest velstående lande i en verden i konstant forandring, hvor teknologiske fremskridt løbende ændrer vores hverdag og vores arbejde.

Universiteterne er samfundsbærende institutioner, der både værner om den frie og kritiske tanke og står for at udvikle den. Uanset hvilke andre opgaver, de skal løse, er det grundlæggende funktioner. De offentlige investeringer i de videregående uddannelser skal anvendes bedst muligt til gavn for samfundet.

Pejlemærker for de videregående uddannelser
Det er centralt, at vi kan tilbyde vores unge relevante uddannelser af høj faglig kvalitet, og at uddannelserne matcher virksomhedernes behov.

Der har i mange år været stort fokus på, at flere skulle tage en videregående uddannelse. Det er lykkedes. Men samtidig har der ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på kvalitet og relevans af uddannelserne. Det gør vi nu op med.

Regeringen ønsker nye målsætninger for de videregående uddannelser, som skal være af høj kvalitet og fremme vækst og beskæftigelse. Konkret sigter regeringen blandt andet på, at mindst 60 pct. af de beskæftigede nyuddannede skal finde job i den private sektor. De nyuddannede skal hurtigt i job, og de skal have flere aktive år på arbejdsmarkedet. Vi ser gerne, at mindst 50 pct. af de 30-årige har afsluttet en videregående uddannelse, og at flest muligt færdiggør deres uddannelse på normeret tid.

I dag er ledigheden for nyuddannede for høj. Regeringen ønsker, at beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den erhvervsaktive befolkning, når der tages hensyn til konjunkturudviklingen. Det er institutionernes og den enkeltes ansvar, at de mange midler, som samfundet anvender til videregående uddannelser, omsættes til værdi. Uddannelserne skal tilrettelægges på en måde, der giver et højt læringsudbytte, og så de studerende studerer mindst 37 timer om ugen.

Udbuddet af videregående uddannelser skal være bredt både fagligt og geografisk. Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne skal dække behovet for udbud af uddannelser regionalt og sikre en regional uddannelsesdækning. Der er samtidig et universitet i alle regioner. Regeringen ønsker at styrke det regionale uddannelsesudbud yderligere og vil i forbindelse med et nyt bevillingssystem blandt andet se på, hvordan systemet kan understøtte et bredt udbud af uddannelser i hele Danmark, herunder de mindre udbud, som ofte kan have højere omkostninger. Dimensioneringsmodellen skal evalueres i 2017. Regeringen vil i den forbindelse se på, hvordan modellen kan tage højde for det regionale arbejdsmarked.

Regeringen sigter konkret efter at øge andelen af 30-årige med en videregående uddannelse for at fremme en god forsyning af veluddannet arbejdskraft i alle dele af landet.

Kompetencepulje og omlægning af SU
Det danske SU-system er i international sammenhæng meget generøst. Det er derfor muligt at tilpasse SU’en til niveauet i andre lande og samtidig fastholde, at alle har gode muligheder for at uddanne sig. SU-systemets robusthed er presset af blandt andet en stigende tilstrømning af udenlandske studerende. Regeringen vil med afsæt i udspillet Et stærkere Danmark – Et mere robust SU-system fremlægge et udspil til en omlægning af SU’en. Hele det direkte provenu i 2019-2025 foreslås placeret i en kompetencepulje. Puljen skal anvendes til at styrke danskernes kompetencer og ruste arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked.

Bestyrelserne skal spille en stærkere rolle
Universiteterne spiller en vigtig rolle i samfundet. Et højt uddannelsesniveau, forskning af høj kvalitet, kritisk tænkning og effektiv spredning af ny viden er helt centralt for et samfund med vækst og velstand.

Universiteternes samfundsmæssige rolle og ansvar skal tydeliggøres i lovgivningen, og procedurerne for udpegning af bestyrelserne skal afspejle den store samfundsmæssige betydning. Universiteterne skal fortsat være politisk uafhængige og have en meget høj grad af autonomi, herunder ubetinget forskningsfrihed. Med klare rammer for ledelsen af universiteterne er der rum for øget frihed og dermed mulighed for afbureaukratisering i sektoren.

Det samme gør sig gældende for de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. For professions-og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner er det vigtigt at fastholde den tætte regionale forankring af hensyn til uddannelsernes kvalitet og relevans for det regionale arbejdsmarked.

Bedre universitetsuddannelser
Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal opstille konkrete modeller for bedre universitetsuddannelser. Udvalget skal blandt andet se på uddannelsernes længde, indhold og opbygning. Målet er at styrke kvaliteten i uddannelserne og forbedre sammenhæng og fleksibilitet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Udvalget skal også belyse potentialet for mere praksisnær undervisning og bedre muligheder for at koble erhvervselementer ind i den enkeltes uddannelsesforløb. Udvalget skal blandt andet komme med forslag til, hvordan flere kan uddannes til beskæftigelse i den private sektor, hvordan flere kan starte deres karriere på arbejdsmarkedet tidligere, og hvordan kvaliteten styrkes. Udvalget skal endvidere undersøge muligheden for en erhvervskandidatuddannelse, hvor de unge kan studere på deltid sideløbende med beskæftigelse.

Nyt bevillingssystem skal fremme kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Regeringen vil gennemføre en reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser. Det nye bevillingssystem skal i højere grad understøtte kvalitet og øge overgangen til beskæftigelse i hele landet. Det skal samtidig være enkelt og gennemsigtigt.

Regeringen er åben over for private universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, herunder på læreruddannelsesområdet.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside