Udenrigspolitik

Udenrigsministeriet
Billede af udenrigsminister Anders Samuelsen på vej ud af et fly

Danmark er en lille, åben økonomi i en verden, der på mange måder befinder sig i en brydningstid. Det er en afgørende tid, hvor der sker store forskydninger i både magtforhold og sikkerhedsbillede. Samtidig er det en verden, der stadig byder på mange positive muligheder for et land som Danmark. Derfor skal vi fortsætte med at være godt rustet til den stigende internationalisering af markederne. Det vil styrke vores velstand.

Men vores sikkerhed er truet. I Danmarks og Europas nærområder er truslerne fra terrorisme og skrøbelige stater meget reelle. Rusland truer med sine handlinger den europæiske sikkerhedsorden. Det er en ny virkelighed, som vi aktivt skal forholde os til.

Regeringen vil styrke det danske engagement internationalt for at sikre danske interesser og gøre det muligt at påvirke den globale udvikling i en mere stabil og bæredygtig retning.

Danmark skal i sit internationale arbejde bruge hele værktøjskassen fra militære og civile indsatser til diplomati, udvikling og handel.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
Regeringen vil i foråret 2017 fremlægge den første udenrigs-og sikkerhedspolitiske strategi. Den vil komme til at udgøre et helt centralt værktøj i forhold til at styrke koordinationen, samtænkningen og prioriteringen af vores udenrigspolitiske indsatser. Strategien skal også bruges til bedre at tænke indsatser sammen på de politikområder, der har både udenrigs-og indenrigspolitiske aspekter: Terrorområdet, migration, digitalisering og innovation er oplagte eksempler. Det bliver en strategi, som regeringen vil lægge åbent frem til drøftelse med Folketinget og med offentligheden.

Danmark som international partner
Vi skal udvikle samarbejdet med vores allierede, ikke mindst USA og vores nærmeste europæiske partnere. Vi skal udnytte det nordiske samarbejde bedre til at promovere nordiske løsninger og værdier i verden, herunder søge at oprette flere repræsentationer sammen med andre nordiske lande. Vi skal udbygge det strategiske partnerskab, vi har med Kina. Vi skal styrke eksisterende partnerskaber med Japan og Sydkorea og etablere nye partnerskaber med de vigtigste vækstøkonomier.

Danmark er som en åben økonomi og et internationalt orienteret land stærkt afhængig af et velfungerende internationalt samarbejde i multilaterale organisationer og sammenhænge. Det gælder i EU, NATO, FN, WTO og Norden. Det forudsætter stærke og dynamiske multilaterale organisationer, institutioner og systemer, som arbejder effektivt og formår at tilpasse sig ændrede globale og regionale vilkår. Regeringen vil aktivt arbejde for reformer i det multilaterale samarbejde og i de enkelte organisationer, så de hele tiden er i stand til effektivt at levere konkrete og efterspurgte resultater.

Danmarks kandidatur til FN’s Menneskerettighedsråd i 2019-21 vil være en oplagt mulighed for at markere dansk politik på rettigheder og værdier.

Danmark skal fortsætte med at bidrage aktivt til internationale militære operationer og stabiliseringsopgaver. Det gælder indsatser i vores nærområde som i Baltikum med NATO’s fremskudte forsvar, og det gælder indsatser som i Irak og Syrien, hvor vi bekæmper terrorbevægelsen, ISIL, sammen med vores allierede.

Mere dansk eksport
I varetagelsen af danske interesser står dansk eksport centralt. Regeringen vil arbejde aktivt for at øge dansk eksport med yderligere udbredelse af danske styrkepositioner. Det kan være både i form af viden, danske løsninger gennem myndighedssamarbejde og teknologiske førerpositioner f.eks. på det grønne område og sundhed. Med et stærkt engagement i udlandet kan vi både fremme en mere stabil og bæredygtig retning, samtidig med at vi fremmer dansk eksport og danske løsninger. Regeringen ønsker, at Danmark skal være et attraktivt land at investere i, og vi vil arbejde for at tiltrække flere udenlandske investeringer. Danmark skal være rustet til den hårde internationale konkurrence, både herhjemme og ude i verden.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside