Transport og infrastruktur

Bro med biler og tog
Foto: Ulrik Jantzen

Vi ønsker en effektiv infrastruktur, som binder Danmark sammen. Så borgerne lettere kan komme på arbejde og besøge familie og venner. Så virksomhederne og deres kunder hurtigt kan få transporteret deres varer. Det vil lette danskernes dagligdag og fremme vækst og arbejdspladser.

En stærk infrastruktur er en forudsætning for at tiltrække virksomheder og skabe vækst i hele Danmark.

Flere midler til investeringer i bedre infrastruktur
I de seneste ti år er der igangsat mange nye transportprojekter, og investeringsniveauet er derfor højt. Der er i de kommende år meget begrænset plads til nye store transportinvesteringer, hvis der ikke bliver tilvejebragt flere midler til investeringer. Regeringen ønsker derfor i forbindelse med de politiske forhandlinger om løsning af udfordringerne frem til 2025 at finde et grundlag for at øge rammen for de offentlige investeringer.

Regeringen ønsker at gennemføre flere samfundsøkonomisk fornuftige investeringer i bedre infrastruktur. Det kan f.eks. være en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg. Af disse projekter foreligger der i dag kun et færdigt beslutningsgrundlag for Kalundborgmotorvejen. Regeringen vil derfor tilvejebringe et beslutningsgrundlag for de øvrige projekter.

Regeringen ønsker at bygge videre på erfaringerne fra projektet for bygning af Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund og undersøge mulighederne for hel eller delvis brugerfinansiering af konkrete nye infrastrukturprojekter.

Regeringen vil herudover investere i digital infrastruktur. Nye generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post skal gøre det trygt og sikkert for borgere og virksomheder at være i digital kontakt med hinanden og med de offentlige myndigheder.

Ny midtjysk motorvej
En ny midtjysk motorvej vil kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest-og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45. Regeringen vil i 2017 tage initiativ til at få undersøgt en ny midtjysk motorvej. Der gennemføres en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give og en VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev.

Bedre fremkommelighed på den østjyske motorvej E45
Regeringen vil forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej. Det er afsat 500 mio. kr. på finansloven for 2017 til at udbygge motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Skanderborg. I de kommende år skal fremkommeligheden også forbedres på andre strækninger af E45.

Undersøgelse af havnetunnel
Med finanslovaftalen for 2017 er der afsat et statsligt bidrag til en forundersøgelse af en østlig ringvej i København (havnetunnel). Undersøgelsen vil blandt andet belyse finansieringsmulighederne.

Undersøgelse af forlængelse af Hillerød-motorvejen
Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Hillerød er en motortrafikvej, som for størstedelens vedkommende er udlagt som 2+1-vej. Der er stor trængsel på strækningen på hverdage.

Regeringen vil gennemføre en VVM-undersøgelse af en udvidelse af den eksisterende motortrafikvej til en 4-sporet motorvej på hele strækningen.

Højere hastighedsgrænse
Regeringen vil undersøge, om hastighedsgrænserne på en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig måde kan forhøjes til 120 eller 130 km/t. på nogle motorvejsstrækninger og forhøjes til 90 km/t. på nogle landevejsstrækninger.

Elektrificering af jernbanen
Regeringen vil i de kommende år investere i en elektrificering af jernbanen på strækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg. Strækningen Ringsted-Rødby elektrificeres som led i Femern-projektet. Elektrificeringen giver mulighed for at anvende moderne eldrevne tog, som vil nedbringe rejsetiden og gavne miljø og klima.

Udbud af togtrafikken
Regeringen ønsker, at den danske jernbanetrafik i højere grad indrettes efter kundernes behov. Målet er en markedsorienteret og effektiv jernbane med rimelige priser og med tog, der kører til tiden i hele landet.

Der er gode erfaringer med udbud af togtrafik i Midt-og Vestjylland, hvor det i dag er Arriva, der kører. Regeringen ønsker en markant udvidelse af brugen af udbud i jernbanetrafikken. På kort sigt ved at udvide det kommende genudbud i Midt-og Vestjylland, så det omfatter en større del af togtrafikken. På længere sigt gennem en samlet plan for udbud af togtrafikken i Danmark.

Regeringen vil i 2017 indkalde Folketingets partier til forhandling med henblik på en samlet plan for at udvikle en moderne, effektiv og markedsorienteret jernbane.

Transport og digitale teknologier
I Nordjylland starter et forsøg med Rejseplanen, der samtænker forskellige kollektive og private transportformer, når kunden søger efter en rejse.

Regeringen ønsker – blandt andet med udgangspunkt i forsøget i Nordjylland – at fremme digitale løsninger i andre dele af landet, som samtænker det kollektive trafiktilbud med f.eks. taxi og delebiler.

Deregulering af taxilovgivning
Regeringen ønsker en deregulering af taxilovgivningen, som kan fremme innovation og skabe konkurrence i erhvervet på priser og bedre service. En deregulering af taxi-markedet vil desuden medføre teknologisk innovation på taxiområdet, der vil føre til en bedre udnyttelse af biler, der anvendes til persontransport med positive konsekvenser for trængsel og miljø. Regeringen vil derfor fremlægge forslag til en ny taxilovgivning, som fremmer konkurrencen på markedet for persontransport gennem ophævelse af antalsbegrænsningen på tilladelser til taxikørsel og gennem teknologineutrale krav til kontrol og forbrugerbeskyttelse samt fjernelse af unødige adgangsbarrierer til erhvervet.