Miljø og natur

Kornmark
Foto: Colourbox

Danmark skal have et rigt og varieret plante-og dyreliv.

Regeringen er optaget af balancen mellem beskyttelse og benyttelse af naturen. Regeringen ønsker at fremme danskernes mulighed for at kunne nyde en rig og mangfoldig natur. Vi skal alle have glæde af naturen, og vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen.

Vi vil derfor prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten og understøtte, at mere af Danmarks vigtige natur plejes, så der skabes bedre vilkår for truede dyre-og plantearter. Vi ønsker mere urørt skov og dyrerige naturparker i Danmark.

Regeringen lægger derfor vægt på at gennemføre Naturpakken, som blandt andet styrker biodiversiteten, gennem udlægning af et større statsligt skovareal, så der samlet set er mindst 25.000 ha statslig og privat urørt skov og biodiversitetsskov.

Vi skal også beskytte Danmarks havmiljø til gavn for både fisk og fiskere.

Grønne Danmarkskort
Kommunerne skal fremover i kommuneplanerne udpege Grønne Danmarkskort. Arbejdet skal give større og bedre sammenhæng i naturområderne. Ministeriet bistår kommunerne med at konkretisere de Grønne Danmarkskort.

Søborg Sø, som tidligere var Nordsjællands fjerde største sø, blev tørlagt i 1870’erne. Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen. Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø-og klimaeffekter: Dels rekreative og naturmæssige værdier blandt andet som fugleområde og dels reduktion i udledningen af drivhusgasser og udvaskningen af kvælstof.

Derudover vil regeringen genetablere Bornholms største moseområde – Ekkodalen. Det vil understøtte vigtige og sårbare forekomster af en række plantearter samt udbygge områdets store betydning for fugle. Området vil byde på storslåede naturoplevelser, da området kan overskues oppe fra Almindingsskrænten, som rejser sig nord for moseområdet.

Ambitiøse naturmål
Regeringen vil i forlængelse af EU’s biodiversitetsstrategi formulere en række ambitioner på naturområdet frem mod henholdsvis 2020 og 2030. Ambitionerne skal udgøre pejlemærker for regeringens naturpolitik og indsatsen i kommuner og regioner. Det kan f.eks. være en særlig indsats for beskyttelse af ferske enge eller overdrev. De konkrete mål vil blive formuleret på baggrund af et arbejde, der skal kortlægge behovet på naturområdet.

Naturkanon
Der eksisterer i dag en dansk naturkanon, som præsenterer 216 eksempler på unik dansk natur -både den sjældne og den velkendte.

Regeringen ønsker at opdatere den danske natur-kanon og gøre en særlig indsats for, at formidling og oplysning om vores rige danske natur når ud til alle, herunder særligt de unge.

Miljøteknologisk eksport
Globalt er der brug for grøn teknologi til at løse miljøudfordringer omkring rent vand, ren luft, affald og optimering af vores brug af materialer og ressourcer. Der i dag en stigende global efterspørgsel efter miljøløsninger på disse områder.

Regeringen vil også i årene fremover prioritere midler til indsatsen i MUDP til blandt andet demonstrationsanlæg, der kan fungere som strategiske udstillingsvinduer for mere miljøvenlige løsninger.

Kemiindsats
Regeringen tager opgaven med at værne danskerne og miljøet mod kemiske stoffer, som er skadelige, særdeles alvorligt. Regeringen vil udarbejde et oplæg, der sætter rammerne for en ny kemiindsats. Udgangspunktet er, at forbrugerne skal udsættes mindre for skadelig kemi. Regeringen vil også styrke informationsaktiviteterne på kemiområdet.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside