Forsvar

Billedet viser parade fra flagdag for Danmarks udsendte
Foto: Per A. Rasmussen, Forsvaret

Vi står over for et trusselsbillede, som er markant anderledes i forhold til for få år siden. Fra terrorisme og skrøbelige stater samt et Rusland, der skaber ny usikkerhed i Europa. Samtidig står Danmark over for markante udfordringer på cyberområdet og i Arktis.

Regeringen vil på den baggrund sikre et substantielt løft ved at tilføre flere midler til Forsvaret i den kommende aftale på forsvarsområdet, der dækker perioden efter 2017. Det skal føre til en styrkelse af Forsvaret, herunder Forsvarets robusthed og udholdenhed. Der er behov for fortsat at udvikle militære kapaciteter, der er fleksible og anvendelige på hele opgavespektret.

Et stærkt dansk forsvar skal garantere Danmarks og de øvrige dele af Rigsfælleskabets suverænitet. Regeringen vil følge op på anbefalingerne i analysen om Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis for at styrke og udvikle indsatsen på blandt andet overvågning, havmiljø samt eftersøgnings-og redningsberedskab, samt arbejde for at etablere et frivilligt beredskab i Grønland.

Danmark skal yde et væsentligt bidrag til, at NATO fortsat er verdens stærkeste forsvarsalliance. Danmark skal opretholde sin status som kerneland i NATO og styrke sin evne til at operere i alliance-sammenhæng.

Danmark skal fortsætte med at bidrage aktivt i internationale militære operationer og stabiliseringsopgaver for at medvirke til øget sikkerhed og for at udnytte dansk Forsvars effektivitet og evne til at arbejde sammen med vore allierede. Blandt andet vil regeringen have en markant dansk deltagelse i NATO’s fremskudte forsvar i Baltikum, og regeringen vil sikre, at Danmark også i de kommende år vil være blandt de nationer, der yder de relativt set største bidrag til den amerikansk ledede koalitions militære kampagne mod ISIL i Irak og Syrien.

Beredskabet
Et stærkt og robust beredskab er vigtigt for Danmarks sikkerhed og tryghed. Derfor vil regeringen sikre, at Beredskabsstyrelsen fortsat har centre i alle dele af landet i overensstemmelse med aftalen fra 2016 om redningsberedskabet. Et stærkt kommunalt redningsberedskab suppleret af et stærkt statsligt overbygningsberedskab bidrager samlet til et mere robust dansk redningsberedskab.

Cyber- og informationssikkerhed
Der er i stigende grad trusler om cyberangreb mod danske myndigheder og private virksomheder. Vi skal styrke vores værn mod den trussel. Derfor vil regeringen igangsætte arbejdet med en ny strategi for cyber-og informationssikkerhed, som skal gøre danske myndigheder og private aktører inden for centrale sektorer parate til at beskytte den danske digitale infrastruktur.

Veteraner
Vi skylder vores danske veteraner en stor tak for deres kæmpe indsats ude i verden for at forsvare danske interesser og være et værn mod usikkerhed hjemme i Danmark. Regeringen vil som aftalt med finansloven 2017 støtte de veteraner, som har brug for en hjælpende hånd, med behandling, jobtilskud og bedre rådgivning. Det vil ske med tæt inddragelse af veteranernes organisationer samt i samarbejde med kommunerne. Regeringen vil arbejde for at involvere veteranerne mere i arbejdet. Den særlige forståelse veteraner med problemer møder, når de får professionel hjælp af en anden tidligere udsendt, er en fordel for alle parter. Regeringen vil arbejde for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nedbringer sagsbehandlingstiden på veteranområdet mest muligt.

Læs mere på Forsvarsministeriets hjemmeside