Fødevarer, landbrug og fiskeri

Får på mark
Foto: Michael Sunne Esbensen

Danmark har en stærk fødevare-og landbrugssektor, som skaber arbejdspladser og eksport. Fødevareerhvervet er en vækstmotor i dele af Danmark, der mangler arbejdspladser og muligheder for udvikling.

Regeringen vil sikre rammer og vilkår, der understøtter et bæredygtigt landbrug og fiskeri.

Fremtidens landbrug
Danske landmænd er blandt de mest effektive i verden og producerer fødevarer af høj international kvalitet. De indtager en central placering i forhold til beskæftigelse, eksport og balancen mellem land og by. Regeringen ønsker at understøtte et bæredygtigt og effektivt landbrug.

I fremtidens præcisionslandbrug skal der ske en videreudvikling af produktionsformerne byggende på digitalisering, anvendelse af big data og andre teknologiske virkemidler, der blandt andet kan mindske forbruget af gødning og sprøjtemidler, hæve produktiviteten og forenkle samt effektivisere samspillet med myndighederne.

Landbrugspakken og Naturpakken
Regeringen vil gennemføre de 30 initiativer, der er aftalt i Fødevare-og landbrugspakken, herunder en målrettet regulering af kvælstofudledningen. Med de efterfølgende tilpasninger af Fødevare-og landbrugspakken er der skabt større sikkerhed for miljøbeskyttelsen samtidig med, at de centrale elementer er fastholdt uændret.

Regeringen vil fortsætte implementeringen af Naturpakken og dermed styrke biodiversiteten gennem udlægning af et større statsligt skovareal, så der samlet set er mindst 25.000 ha statslig og privat biodiversitetsskov, herunder urørt skov.

Økologi
Det økologiske erhvervsteam – bestående af virksomheder og producenter inden for økologien – kommer i første halvår 2017 med anbefalinger til en markedsdreven videreudvikling af økologien, så den danske førerposition inden for økologi kan videreudbygges og styrkes.

Servicetjek for fiskeri
Regeringen gennemfører et servicetjek af fiskeriområdet med henblik på – i harmoni med miljø og natur – at skabe bedre rammer for erhvervet, herunder for kystfiskeriet. Der vil være særlig fokus på bedre og mere innovativ udnyttelse af kvote-og råvaregrundlaget samt på forbedret videnskabelig rådgivning vedrørende fiskebestandene med henblik på en mere sikker og stabil kvotefastsættelse. Regeringen vil samtidig gennemføre en smidig implementering af fiskerireformen, herunder landingsforpligtelsen.

Privat drift af skove
Naturstyrelsen driver i dag skovdrift på ca. 100.000 ha skov, hvor der tilgodeses biodiversitet, friluftsliv og bæredygtig træproduktion. 60 pct. af skovdriften varetages af private operatører, mens omkring 40 pct. udføres af Naturstyrelsen. Regeringen vil udlicitere en større del af skovdriften og fremlægge en plan herfor.

Gastro 2025
Regeringen vil komme med et udspil – Gastro 2025 – som sætter rammerne for en styrket udvikling af den danske gastronomi. Gastronomien skal bruges som løftestang for en styrket afsætning af danske fødevarer på eksportmarkederne, udvikling af bedre måltidsvaner, modvirke madspild og understøtte udviklingen af Danmark som en interessant turistdestination.

God og sund ernæring
Regeringen vil fremme borgernes sundhed. God og sund ernæring er centralt for det gode og sunde liv. Livsstilsbetingede sygdomme koster hvert år mange danske liv. Regeringen vil på tværs af fødevare-, sundheds-, ældre-, undervisnings-og socialområdet iværksætte en målrettet indsats, der gennem oplysning skal understøtte danskerne i at tage bedre vare på eget liv i forhold til sundhed og ernæring. 

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside