Energi, forsyning og klima

Billede af en vindmølle og en kran
Foto: Colourbox

Vi skal videreføre en ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling.

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Den position skal vi fastholde, da den også har stor betydning for grøn eksport og danske arbejdspladser. Vores førerposition er skabt over årtier, hvor Danmark har haft et højt ambitionsniveau. Dette skal vi også fastholde, for det skylder vi de kommende generationer.

Derfor skal vi forsætte en ambitiøs grøn omstilling på en bæredygtig og effektiv måde, hvor hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima. Det danske eksempel er kun værd at følge for andre lande, hvis omstilling er omkostningseffektiv og understøtter vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job. Regeringen ønsker mest muligt klima for pengene.

Regeringen går forrest i den grønne omstilling, og derfor bør livscyklusperspektiver i højere grad indgå i beslutningsgrundlaget for offentlige investeringer og anskaffelser, således at der vurderes ud fra udgiftsniveauet samlet, fremfor anskaffelsespris alene.

Mod nye ambitiøse mål
Med Klimaaftalen fra Paris (december 2015), blev hele verdens ledere enige om, at temperaturstigningerne skal holdes godt under 2 grader og helst ikke over 1,5 grader.

Danmark skal nationalt arbejde for at bidrage til indfrielse af denne ambitiøse målsætning, men Danmarks andel af de samlede emissionsudledninger taget i betragtning, er det af største betydning at søge indflydelse internationalt. Derfor har regeringens klimapolitik et nationalt såvel som et internationalt fokus.

Nationalt fokus
En målsætning om 40 pct. drivhusgasreduktion i 2020 i forhold til 1990 har i en årrække været med til at fremme klimaindsatsen og omstillingen af energisystemet. Senest har et bredt flertal af partier besluttet at afvikle PSO’en og i stedet finansiere udgifter til vedvarende energi over finansloven. Denne omlægning vil reducere prisen på el og øge el-forbruget. Det vil på kort sigt kunne øge drivhusgasudledningerne fra dansk grund, men fremme omstillingen mod et samfund, der er baseret på grøn strøm, og bidrager samtidig til reduktion af de globale drivhusgasudledninger.

Udledningen af drivhusgasser skal fortsat falde. Danmark er parat til at påtage sig et ambitiøst 2030 mål for reduktion af udledninger uden for kvotesystemet. Regeringen vil udarbejde en omkostningseffektiv strategi for opfyldelse af Danmark reduktion i 2030 inden udgangen af 2017. Regeringen vil blandt andet inddrage anbefalinger fra Klimarådet. EU har en målsætning på 27 pct. vedvarende energi i 2030. Den målsætning har Danmark allerede opfyldt. Danmark vil gå videre end det. Regeringen vil derfor arbejde for at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi.

Regeringen vil evaluere målsætningen for indfasningen af vedvarende energi med passende mellemrum (stock-taking). Evalueringerne vil blandt andet tage bestik af hastigheden i markedsmodningen af vedvarende energi-teknologier og udviklingen i relativer priser for forskellige former for energi. I forbindelse med evalueringerne skal der tages stilling til, om vedvarende energi skal indfases hurtigere. Der kan dog også ske det modsatte, hvis den forventede teknologi-og prisudvikling mod forventning udebliver.

Dette nye mål skal sikre, at Danmark bibeholder et højt tempo i vores grønne omstilling, så vi når vores mål for 2050 på en så omkostningseffektiv måde som muligt. Regeringens langsigtede mål for 2050 er et Danmark som lavemissions samfund, der er uafhængig af fossile brændsler. Det danske langsigtede 2050-mål skal sikre, at Danmark lever op til EU’s mål om 80-95 pct. reduktion af drivhusgasser i 2050.

Internationalt fokus
At sikre international progression i den grønne omstilling udgør et centralt fundament for regeringens klimapolitik. Dette gøres via EU med fokus på fastlæggelse af ambitiøse mål og politiker i fællesskab og en ambitiøs global, international klimaindsats, blandt andet i regi af FN og i form af bilaterale samarbejder.

Danmark ønsker at bidrage aktivt til EU’s klimaindsats.

Regeringen vil arbejde for at gennemføre strukturelle reformer af det europæiske kvotehandelssystem (ETS), der kan mindske mængden af kvoter, så der i fremtiden er mere ensartede og klare prissignaler inden og uden for kvotesektoren til gavn for den grønne omstilling.

Regeringen vil i forbindelse med den klimapolitiske redegørelse i 2017 fremlægge en klimaplan, der samler regeringens initiativer på klimaområdet.

En fremsynet energipolitik
En effektiv og billig energiforsyning er afgørende for at skabe gode betingelser for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. En ambitiøs og helhedsorienteret energipolitik er den vigtigste forudsætning for at understøtte den grønne omstilling i praksis.

Energiområdet har i mange år været en dansk styrkeposition. Dansk energipolitik skal også fremover holde Danmark i den absolutte verdenselite. Danmark skal have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i Europa, der kan håndtere stigende mængder vedvarende energi på en omkostningseffektiv måde. Samtidig skal vi fastholde en af Europas højeste forsyningssikkerheder og laveste engrosmarkedspriser for el. Der skal ske en integration af energisystemer på tværs af lande og sektorer (el, varme, gas, transport og forsyning) og en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Ny energiaftale med mere havvind
Regeringen vil i efteråret 2017 komme med oplæg til en ny bred energiaftale efter 2020, blandt andet på baggrund af Energikommissionens arbejde. En ny energiaftale har til formål at sikre en forsat omstilling af energisektoren.

Danmark er globalt førende på vindområdet med virksomheder, der klarer sig i verdensklasse. Danmark er i en unik position til fortsat at udbygge med havvind. Omkostningerne til udbygning af havvind er faldet markant de seneste år. Det skal fortsætte, herunder blandt andet understøttet med yderligere udbygning af testpladser for land-og havvind i Danmark. Det er regeringens mål, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig på markedsvilkår. Med henblik på at sikre et beslutningsgrundlag for en fortsat udbygning vil regeringen igangsætte en screening af Nordsøen og Østersøen for mulige placeringer til yderligere havvind.

Elmarkedet skal videreudvikles og vores støttesystemer for vedvarende energi skal harmoniseres. Som led i elektrificeringen af energisystemet vil regeringen fremme varmepumper og udnytte overskudsvarme. Desuden vil regeringen analysere barrierer for lagring af el.

Fremtidens fleksible energimarked kræver samtænkning af energiformer og fleksibilitet på både udbuds-og efterspørgselssiden. Regeringen vil derfor udarbejde en handlingsplan for smart energi, herunder med fokus på de muligheder som digitalisering medfører.

Det danske energisystem har alle forudsætninger for at være det mest innovative, effektive og fremsynede i verden. Det kræver, at den danske energiforskning kontinuerligt er i den absolutte verdenselite. Regeringen vil derfor styrke den danske energiforskning, og aktivt udnytte samarbejdet i Mission Innovation-initiativet, så Danmark konstant ligger i top på udviklingen og kommercialiseringen af ny energiteknologi. Derudover ønsker vi nationalt at styrke og videreudvikle EUDP-forskningsordningen. 

Iblanding af avancerede biobrændsler
Regeringen vil gennemføre den politiske aftale om at indføre et iblandingskrav på 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport.

Thoriumbaserede teknologier
Regeringen vil fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier.

Effektivisering af forsyningssektoren
Forsyningssektoren leverer el, gas, varme, drikkevand og teleydelser til danskerne, og den aftager vores affald og spildevand. Det er en stor udgiftspost for danske virksomheder, ligesom familiernes udgifter til forsyning i dag udgør omtrent det samme som deres udgifter til fødevarer. Der er et betydeligt potentiale for at effektivisere sektoren, og der er således mange penge at spare. Regeringen vil modernisere reguleringen med udgangspunkt i udspillet Forsyning for fremtiden – en forsyningssektor for borgere og virksomheder. Målet er lavere priser på el, vand og varme mv. for danske virksomheder og familier og at fastholde den høje forsyningssikkerhed.

Læs mere på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside