Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Forstå de nye ejendomsvurderinger

Der er indgået en politisk aftale om et nyt system for ejendomsvurderinger. Læs om vurderingerne her.

Skatteministeriet

 

 

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget vedtaget at indføre et nyt system for ejendomsvurderinger i Danmark.

Det nye system betyder kort fortalt, at ejendomsvurderingerne bliver mere retvisende, så de afspejler de faktiske salgspriser på boliger mere præcist.

Du kan downloade hele aftaleteksten her - eller få den korte version ved at scrolle lidt længere ned på denne side.

pdf (288 Kb)

Helt kort: hvad er ejendomsvurderinger?

Ejendomsvurderingerne er en offentlig vurdering af den forventelige handelsværdi af de cirka 1,7 mio. ejerboliger i Danmark. Vurderingerne danner grundlag for, hvor meget der bliver opkrævet i boligskat hos den enkelte boligejer.

For at danskerne kan have tillid til ejendomsvurderingerne, er det afgørende, at vurderingen kommer så tæt på det beløb, som en bolig faktisk kan sælges for, når der vel at mærke tages højde for den pågældende boligs særlige karakteristika.

Boligskatterne er en væsentlig finansieringskilde i den offentlige økonomi.

Før var systemet ikke godt nok

De tidligere ejendomsvurderinger var generelt for upræcise, uensartede og uigennemskuelige. Ejendomsvurderingssystemet blev derfor suspenderet i 2013. Den nye aftale sikrer, at der kommer nye ejendomsvurderinger til boligejerne i 2019.

Det nye system for ejendomsvurderinger

Med den politiske aftale er det besluttet at tage et nyt ejendomsvurderingssystem i brug, som Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) i Skatteministeriet udvikler. Systemet kan give mere præcise, ensartede og gennemskuelige vurderinger af ejendomme og grunde. Det skyldes blandt andet, at datagrundlaget for vurderingerne bliver meget bedre.

Ejendomme, som ikke tilfredsstillende kan vurderes ud fra statistiske beregninger mv., vil blive udtaget til manuel behandling og kontrol. Modellen forventes at kunne vurdere omtrent 80 procent af alle ejerboliger ganske præcist. Modelberegningerne kontrolleres manuelt, og det er forventningen, at ca. 350.000 ejerboliger udtages til manuel kontrol. Kontrollen skal sikre, at fx ejendomme med særlige karakteristika også får en så retvisende vurdering som muligt.

Med det nye system forbedres træfsikkerheden mærkbart, sådan at ejendomsvurderingerne ligger tættere på de faktiske handelspriser. Det viser foreløbige test af vurderinger gennemført med det nye system holdt op mod konkrete opnåede salgspriser på boliger.

Om en vurdering stiger eller falder afhænger primært af, hvordan ejendomspriserne har udviklet sig i det område, hvor boligen ligger. Det generelle billede er, at de nye ejendomsvurderinger forventes at være højere end de nuværende. Det gælder især i og omkring de store byer. Ejendomsværdierne i områder som Vestjylland, Syd- og Vestsjælland og dele af Midtjylland ser dog på nuværende tidspunkt ud til samlet at falde.

Med det nye system forbedres træfsikkerheden mærkbart, sådan at ejendomsvurderingerne ligger tættere på de forventelige handelspriser. Det viser foreløbige test af vurderinger gennemført med det nye system holdt op mod konkrete opnåede handelspriser på boliger.

Om en vurdering stiger eller falder afhænger primært af, hvordan ejendomspriserne har udviklet sig i det område, hvor boligen ligger. Det generelle billede er, at de nye ejendomsvurderinger forventes at være højere end de nuværende. Det gælder især i og omkring de store byer. Visse steder i Vestjylland, Syd- og Vestsjælland og dele af Midtjylland ser vurderingerne dog på nuværende tidspunkt ud til samlet set at falde.

Hvad betyder det for min boligskat?

Den politiske aftale, som beskrives her, omhandler kun et nyt system for ejendomsvurderinger – altså grundlaget for boligskatterne. Det er derfor for tidligt at vurdere, hvad effekten for boligejerne bliver i kroner og øre.

Aftalepartierne er dog enige om, at der skal være tryghed om boligbeskatningen – også når der kommer nye og mere retvisende vurderinger. Partierne er derfor enige om – i forlængelse af aftalen om et nyt vurderingssystem – at sigte efter hurtigt at indgå et bredt forlig om tryghed om boligbeskatningen, ligesom partierne er enige om, at et nyt boligbeskatningssystem skal sikre, at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til og på grund af det nye ejendomsvurderingssystem. Der er ikke tale om, at boligskatterne fastfryses nominelt.

Fra 2021 ønsker regeringen at gennemføre en række ændringer i boligskatterne. Regeringen vil blandt andet nedsætte satserne for grundskyld og ejendomsværdiskat og indføre et forsigtighedsprincip, så enhver usikkerhed om vurderingen kommer boligejeren til gode. Samtidig vil regeringen indføre et nyt og forbedret boligskattestop, så boligejernes tryghed også er sikret på lang sigt.

Forligspartierne har aftalt følgende:

"Aftalepartierne er enige om, at der skal være tryghed om boligbeskatningen – også når der kommer nye, mere retvisende vurderinger. Aftalepartierne er derfor enige om – i forlængelse af aftalen om et nyt vurderingssystem – at sigte efter hurtigt og senest inden 3. behandlingen af lovgivning om det nye ejendomsvurderingssystem at indgå en aftale om tryghed om bolig-beskatningen.

Aftalepartierne er samtidig enige om, at et nyt boligbeskatningssystem skal sikre, at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til og på grund af det nye ejendomsvurderings-system. Der er ikke tale om, at boligskatterne fastfryses nominelt.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, skal komme ejendomsejerne til gode i form af, at beskatningsgrundlaget fastsættes lavere end selve vurderingen. Aftalepartierne vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om et nyt boligbeskatningssystem drøfte dette forsigtighedsprincip nærmere."

I videoen kan du høre skatteministeren forklare om det politiske forlig om ejendomsvurderinger - under videoen kan du bliver klogere på muligheden for blandt andet at få penge tilbage for tidligere års vurderinger.

Har du betalt for meget, får du automatisk pengene tilbage

Selvom det er for tidligt at gøre op, hvad den fremadrettede økonomiske konsekvens bliver for boligejerne, kan det med det nye vurderingssystem gøres op, hvorvidt boligejere bagudrettet har betalt skat af en for høj vurdering. I den forbindelse indføres der en tilbagebetalingsordning for ejerboliger. Tilbagebetalingsordningen skal sikre, at de nuværende og tidligere ejendomsejere, der har betalt ejendomsskatter af en for høj vurdering, får forskellen tilbage med procenttillæg. Tilbagebetalingen gælder helt tilbage til 2011.

Har man betalt ejendomsskatter af en for lav vurdering, kommer der ikke en efterregning.

Hvad sker hvornår?

Det nye system for ejendomsvurderinger vil første gang blive brugt til foretage en vurdering af ejerboliger i Danmark i 2018. Vurderingerne udsendes til boligejerne i løbet af første kvartal 2019.

Adgang til at klage

Hvis man som boligejer ikke er enig i de nye ejendomsvurderinger, når de udsendes i 2019, kan man klage. Som boligejer har man tre måneder til at klage, fra den dag, man har modtaget sin vurdering, og der fastsættes et gebyr for at klage over de nye vurderinger på 1.000 kr.  

Samtidig vil det blive muligt at klage over sin gamle vurdering. Man kan klage over vurderinger tilbage til 2013.

Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011 til 2018, behøver dog ikke at klage. De vil automatisk få penge tilbage. Det sparer boligejerne for den tid og de omkostninger, der er forbundet med at klage.

Det bliver muligt at klage på en fælles klageportal, hvor alle klager over både videreførte og nye vurderinger kan modtages. Klageportalen og vejledningen om, hvordan man klager, bliver offentliggjort i løbet af 2019.

 

Hvor kan jeg finde mere information?

Der er oprettet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om aftalen vedr. de nye ejendomsvurderinger.

Ved at klikke her bliver du automatisk stillet videre til

nye-ejendomsvurderinger.dk.